Euskadi.eus

Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

13 konpromisoak, 79 ekimenak, 775 jarduerak
Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Luis Pedro Marco de la Peña (Azpiegitura eta Garraioko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Mugikortasun Jasangarriari buruzko Lege bat onestea, Lurraldeko Mugikortasun Agintaritza desberdinen eginkizunak finkatzen eta garatze
dituena, Euskadiko Garraioaren Agintaritzarekin koordinazioan. Horren helburua izango da garraio-sistema integratua lortzea, klima-aldaketaren aurkako borrokan eta horren gizarte- eta ingurumen-efektu kaltegarriei aurre egiten laguntzen duena.

Ekimena 2. 2021-2025 Mugikortasun Jasangarriko Plan bat onestea, Euskadiko Garraio Jasangarriaren2030 Plan Zuzentzailean integratuta egongo dena. Horrek mugikortasun jasangarriko eredu berri baten eta berotegi-efektuko gasen emisioetan baxua den garraio baten aldeko apustua
indartuko du, ibilgailu elektrikoa sustatuz ibilgailu elektrikoentzako kargaguneak eta zerga-pizgarriak abiaraziz.

Ekimena 3. Integratutako garraio publiko kolektiboa eta horren intermodalitatea sustatzea tarifa-integrazioarekin eta txartel bakarrarekin, Hiri-mugikortasun Jasangarriko Planen garapena sustatuz tokiko eskalan eta garraio publikoaren erabilera intentsiborako hobariak emanez.

Ekimena 4. Flotak berritzea sustatzea eta birkarga elektrikorako hobariak ematea, ibilgailu elektriko arinen (bizikleta barne) bidezko hiri-mugikortasuna
bultzatzeaz gain.

Ekimena 5. Birkarga elektrikoko azpiegiturak sustatzea eta potentzia altuko birkarga-sarea hirukoiztea, Euskadin birkarga azkarrerako 100 gune lortu arte;
horiek “birkarga azkarreko azpiegituren korridore iberiarrean” zein sare europarrean integratuta egongo dira.

Ekimena 6. Garraio publikoaren elektrifikazioa sustatzea, flotak berritzea azkartuz, zehazki, foru aldundiekin eta udal erakundeekin elkarlanean.

Ekimena 7. Edukiera handiko autobus elektriko adimenduneko proiektuak hedatzea biztanleria-dentsitate altuko hiri-guneetara eta metropoli-guneetara.

Ekimena 8. Gizarte-sentsibilizazioko jarduketak garatzea eta mugikortasun jasangarriaren aldeko gizarte itun bat proposatzea.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Luis Pedro Marco de la Peña (Azpiegitura eta Garraioko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Pedro Javier Jauregui Fernández (Etxebizitza Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. 2021-2023 Etxebizitza Plan Zuzendari berri bat onestea.

Ekimena 2. Alokairura bideratzea etxebizitza publikoko promozioaren % 100a.

Ekimena 3. Etxebizitzarako eskubide subjektiboaren araudi-garapena burutzea, Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren egungo Etxebizitzarako Prestazio
Osagarritik Etxebizitzaren Legean aurreikusitako etxebizitzarako prestazio ekonomikorako trantsizio eta kudeaketa antolatuak bermatuz. Hori guztia, horretarako egokiak diren akordioen eta zuzkiduren bidez.

Ekimena 4. Araudi-esparrua garatzea bizigarritasun-dekretuari dagokionez; non honekin lotutako oinarrizko irizpideak ezarriko diren: telelanerako
espazioak, osasun-ikuspegia (aireztapena), balkoiak eta familia-kontziliazioa (haurrak eta adinekoak). Horrekin batera, aldi baterako
etxebizitzaren (Ada) araudi- eta kontzeptu-berrikuspena egin beharko da.

Ekimena 5. Etxebizitza publiko berriaren eta zuzkidura-bizitokien promozioa sustatzea.

Ekimena 6. Hutsik dauden etxebizitzen araudi-esparrua garatzea. Merkatuan hutsik dauden etxebizitzak gizarte-alokairurako hartzea sustatzea, Bizigune
Programa eta arrazoizko prezioan alokatzeko ASAP Programa indartuz.

Ekimena 7. Planak eta programak garatzea hutsik dauden lokalak eta lonjak etxebizitza bihurtzeko, hori guztia udalekiko elkarlan estuan.

Ekimena 8. Etxebizitza ordaintzeko laguntzen sistema indartzea eta gizarte-alokairuko parkea handitzea. Babestutako alokairua sustatzeko ekintzak
garatzea, horien promozioa eta etxebizitza pribatuak helburu horretarako mugiaraztea bultzatuz.

Ekimena 9. Aldundiekin eta udalekin elkarlanean, zerga-neurriak artikulatzea, hutsik dagoen parkea murrizteko eta hutsik dauden etxebizitzak alokairu
eskaintzan txertatzea sustatzeko.

Ekimena 10. Hobetzea etxebizitzak esleitzeko prozedurak eta horietarako sarbide-eskakizunak, gizarte-profil desberdineko kolektiboen etxebizitzarako
sarbidea errazte aldera, bereziki, hauena: gazteak, adinekoak, seme-alabak dituzten guraso bakarreko familiak eta genero-indarkeriaren
biktimak, edonola ere, ghettoak sortzea saihestuz.

Ekimena 11. Etxebizitza parke publikoaren kudeaketa aurreratua eta integrala sustatzea, energia-eraginkortasuneko eta digitalizazioko irizpideekin, txirotasun
energetikoari aurre egiteko estrategia barne. Hori guztia etxebizitza parke publikorako berezko kudeatzaile energetiko bat sortuz.

Ekimena 12. Pertsona ahulak babestea utzarazpen-prozeduretan.

Ekimena 13. Eraginkortasuna hobetzea babestutako etxebizitzen parkearen kudeaketan, Alokabideren erkidegoko esku-hartze programa zabalduz eta
hirugarren gizarte-sektorearekiko lankidetza indartuz.

Ekimena 14. Etxebizitzarako sarbiderako aukera berritzaileak abian jartzea, cohousinga, erabilera-lagapeneko kooperatibak eta erosketa eta alokairuaren
arteko bitarteko aukerak garatuz. Horrez gain, ekimen pribatuarekiko eta udalekiko lankidetza indartuko da, eraikinetan eta auzoetan bertan
belaunaldi arteko bizikidetza-formulak sustatzeko.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Pedro Javier Jauregui Fernández (Etxebizitza Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Eraikuntza-birgaitzeko estrategia integral baten barruan, birgaitzerako laguntza-programak hobetzea eta handitzea, etxebizitzak eta eraikinak
birgaitzeko Renove Plan berri bat onetsiz, zehazki, irisgarritasuna (igogailuak eta arkitektura-hesiak kentzea) energia-eraginkortasuna
eta kanpo-bizigarritasuna lehenetsiz.

Ekimena 2. Eraikinen Ikuskapen Teknikoak (EIT) egiteko emandako bultzada berritzea.

Ekimena 3. Hutsik dauden etxebizitzak birgaitzeko programak sustatzea, arreta berezia jarriz gazteentzako, 55 urtetik gorakoentzako eta iraupen luzeko
langabeentzako enpleguaren sorkuntzan.

Ekimena 4. Hiri-zaurgarritasunaren Inbentarioa eguneratzea.

Ekimena 5. Etxebizitza, eraikuntza-birgaitze eta hiri-berroneratzeari buruzko 3/2015 Legearen VII. Kapitulua garatzen duen dekretu bat onestea,
birgaitzearen kudeaketa bateratua errazteko, narriatutako eta lehentasunez esku hartzeko guneen adierazpena sinplifikatuz.

Ekimena 6. Arkitektura-berrikuntza eta ikerketa-proiektuak sustatzea eraikuntza jasangarriaren, ekoberrikuntzaren eta energia-eraginkortasunaren
eremuetan, hain zuzen ere, Espezializazio Adimenduneko RIS3 Euskadi Estrategiarekin bat etorriz, zehazki, Hiri-agenda – Bultzatu 2050en
ezarpenaren eta hiri-berroneratze integraleko proiektuen esparruan.

Ekimena 7. Lanbide-heziketa dualaren bidez, prestakuntzako lankidetza-planak abiaraztea, hutsik daudenetxebizitzak birgaitzeko eta gazteentzako enplegua
sortzeko.

Ekimena 8. Euskadiko Epe Luzerako Hiri Berroneratzeko Estrategia lantzea, arreta berezia jarriz honekin lotutako alderdietan: energia-eraginkortasuna,
osasuna bermatzeko baldintzak, erosotasuna edo txirotasun energetikoaren arriskuaren deuseztapena.

Ekimena 9. Etxebizitza berriak ia-ia energia-kontsumorik gabe eraikitzeko 2010/31-Ec Europako Zuzentarauaren (“NZEB-Nearly Zero Energy building”)
parametroen pean eraikitzearen aldeko apustu irmoa egitea.

Ekimena 10. Kudeaketa-entitate baten sorkuntza sustatzea eta horretan parte hartzea (Europako HIROSS4all Proiektuaren garapen gisa); horren misioa
izango da Hiri-berroneratzeko eta Birgaitzeko politika ezartzen eta garatzen laguntzea, bere ekintza Euskadiko lurralde osora hedatuz. Hiri
berroneratze integraleko jarduketak bultzatzea, ingurumen, gizarte, ekonomia, hiri eta gobernantzako alderdiak jorratuz, zehazki, auzo
zaurgarrietan epe luzera esku hartzeko programa baten esparruan.