Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

1 Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan. 6 konpromisoak
 

Konpromisoa 126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu

Konpromisoa 129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu

Konpromisoa 130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea

Konpromisoa 131. Pobrezia energetikoari aurre egin

Konpromisoa 132. Etxegabeak artatu

Konpromisoa 133. Gizarte-zerbitzuen eta enplegu‑zerbitzuen arteko koordinazioa bultzatu

2 Gosea amaitzea, elikagai-segurtasun eta elikadura hobea lortzea, eta nekazaritza jasangarria bultzatzea. 2 konpromisoak
 

Konpromisoa 26. Euskadiko lehen sektorea garatu

Konpromisoa 27. Nekazaritzako elikagaiak eta jarduera sustatu

3 Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea. 11 konpromisoak
 

Konpromisoa 64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu

Konpromisoa 66. Osasunaren zainketan pertsonen erantzukidetasuna sustatu

Konpromisoa 67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan

Konpromisoa 69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan

Konpromisoa 70. Osasun publikoa sustatu, eta zaintza-sistema integral bat abian jarri

Konpromisoa 72. Arreta berezia eman mendekotasun-arazoak dituzten pertsonei

Konpromisoa 73. HIESaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen prebentzioa

Konpromisoa 76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu

Konpromisoa 80. Zainketa aringarria bultzatu. Zainketa Aringarrien Plana zabaldu

Konpromisoa 81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman

Konpromisoa 89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere

4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea. 8 konpromisoak
 

Konpromisoa 91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko

Konpromisoa 92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan

Konpromisoa 93. Eleaniztasuna bultzatu eskolan

Konpromisoa 96. Hezkuntza-azpiegiturak sortu, berritu eta egokitu

Konpromisoa 97. lrakaskuntzaren modernizazio teknologikoa bultzatu

Konpromisoa 100. Lanbide Heziketako euskal ereduaren nazioartekotzea bultzatzen jarraitu

Konpromisoa 102. Euskarazko prestakuntza-zikloak ezartzen aurrera egin eta Lanbide Heziketan eleaniztasuna bultzatzen jarraitu

Konpromisoa 166. Bake- eta bizikidetza-kultura, giza eskubideen eta pluralismoaren errespetuan oinarrituta

5 Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak ahalduntzea. 5 konpromisoak
 

Konpromisoa 139. Familien eta haurren aldeko ituna

Konpromisoa 145. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea den aldetik

Konpromisoa 146. Lan-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatu

Konpromisoa 147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi

Konpromisoa 157. Genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako arreta judiziala hobetu

6 Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea. Konpromiso 1
 

Konpromisoa 46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu

7 Energia eskuragarria, fidagarria, jasangarria eta modernoa bermatzea guztiontzat. Konpromiso 1
 

Konpromisoa 19. Energia-politika lehiakorra eta jasangarria

8 Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea. 8 konpromisoak
 

Konpromisoa 2. Enpleguaren 2017-2020 Plan Estrategikoa onartu

Konpromisoa 4. Prestakuntza eta birziklatze profesionala hobetu

Konpromisoa 5. Gazteen laneratzea sustatu

Konpromisoa 6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu

Konpromisoa 7. Enpresen gizarte-erantzukizuna sustatu

Konpromisoa 8. Enplegu-politika pasiboen eta Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskatu

Konpromisoa 10. Osasuna eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna

Konpromisoa 15. Ekintzailetzari lagundu

9 Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea. 8 konpromisoak
 

Konpromisoa 12. "Basque lndustry 4.0". Euskal industriaren aldeko plan integrala

Konpromisoa 13. ETEei lagundu eta zailtasunak dituzten enpresak berregituratu

Konpromisoa 14. Proiektu industrial estrategikoak garatu

Konpromisoa 16. Ikerketa, berrikuntza eta teknologiaren aldeko apustua

Konpromisoa 17. Berrikuntza ez-teknologikoa eta enpresa-kudeaketa aurreratua garatu

Konpromisoa 18. Euskadi Europako erreferente bihurtu Elektronikaren, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak aplikatzen, industriaren esparruan.

Konpromisoa 37. Euskadi, korapilo logistikoa. Euskal Y amaitu

Konpromisoa 38. Trenbideko garraioa hobetu

10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea. 7 konpromisoak
 

Konpromisoa 134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu

Konpromisoa 135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna

Konpromisoa 137. Boluntarioen lana bultzatu

Konpromisoa 138. Hirugarren Sektore Soziala babestu

Konpromisoa 140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka

Konpromisoa 165. Aniztasuna positiboki kudeatu, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan sortzen ari diren erronken aurrean

Konpromisoa 166. Bake- eta bizikidetza-kultura, giza eskubideen eta pluralismoaren errespetuan oinarrituta

11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. 10 konpromisoak
 

Konpromisoa 33. Garraio publikoa eta intermodalitatea sustatu

Konpromisoa 34. Mugikortasun jasangarriaren estrategia

Konpromisoa 47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia

Konpromisoa 48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea

Konpromisoa 108. Kultura dinamizatzeko eta sustatzeko estrategia sustatu, 2020. urteari begira

Konpromisoa 113. Ondare kulturala babesteko politikak gehiago zabaldu, bai eta haien eragin soziala ere

Konpromisoa 116. Euskararen gizarte-hazkundea finkatu, euskal hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntza-gaitasuna hobetuz

Konpromisoa 117. Aisialdian eta formalak ez diren eremu funtzionaletan zabaldu euskararen erabilpena

Konpromisoa 142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu

Konpromisoa 153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu

12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea. 4 konpromisoak
 

Konpromisoa 28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran

Konpromisoa 32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua

Konpromisoa 42. Ekonomia zirkularra bultzatu

Konpromisoa 45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu

13 Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela). Konpromiso 1
 

Konpromisoa 41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu

14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira. 3 konpromisoak
 

Konpromisoa 26. Euskadiko lehen sektorea garatu

Konpromisoa 46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu

Konpromisoa 47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia

15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea. 3 konpromisoak
 

Konpromisoa 26. Euskadiko lehen sektorea garatu

Konpromisoa 46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu

Konpromisoa 47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia

16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan. 11 konpromisoak
 

Konpromisoa 57. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kargu publikodunen integritate etikoa ziurtatu

Konpromisoa 60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu

Konpromisoa 140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka

Konpromisoa 148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu

Konpromisoa 155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra

Konpromisoa 158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu

Konpromisoa 159. Gatazkak ebazteko sistema alternatiboak sustatu

Konpromisoa 160. Desagertutako pertsonen inguruneari lagundu

Konpromisoa 161. Indarkeriaren amaiera ordenatua

Konpromisoa 162. Egia-, justizia- eta erreparazioa- eta elkartasun-politika publikoak ezarri biktima guztiekin

Konpromisoa 166. Bake- eta bizikidetza-kultura, giza eskubideen eta pluralismoaren errespetuan oinarrituta

17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea. 5 konpromisoak
 

Konpromisoa 21. Basque Country nazioartekotzeko estrategia globala garatu, eremu publiko eta pribatuarekin elkarlanean

Konpromisoa 168. Garapenerako lankidetzari buruzko politika finkatu, eta euskal lankidetza-eredua gaurkotu

Konpromisoa 169. Ebaluazio-kultura sustatu, lankidetzari dagokionez

Konpromisoa 170. Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentziaren gaitasunak indartu, garapenerako lankidetzako politika diseinatzeko eta kudeatzeko

Konpromisoa 171. Lankidetza-politika koherenteagoa, koordinatuagoa eta partaidetzazkoagoa izan