Euskadi.eus

Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).

16 konpromisoak, 105 ekimenak, 793 jarduerak
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Euskadiko eta Akitania Berriko kirol-portuen zerbitzuen eta jardueren baterako eskaintza bat sustatzea.

Ekimena 2. Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Sailarekin batera, dagokion akordioa lantzea “portuen” zerbitzuen gaiaren transferentzia egiteko, Gernikako Estatutua osorik betez eta garatuz, Gobernu Kontseiluak 2017ko irailean babestutako eta Eusko Jaurlaritzaren Autogobernuaren
Ponentziara bidalitako Euskal Autonomia Erkidegoari egin beharreko Transferentzien Eguneraketari buruzko 2017ko Txostenak jasotako
terminoen barruan eta Espainiako Gobernuak formalki 2020ko otsailaren 20an bidalitako Eusko Jaurlaritzak eskatutako transferentziei buruzko
balizko negoziazioetarako kronograma-proposamen orientagarriarekin bat eginez.

Ekimena 3. Ondare naturalaren kontserbazioa eta landa-inguruneko jarduera sozioekonomikoen garapena sustatzen dituzten neurriak bultzatzea.

Ekimena 4. Landa-garapeneko Lege berria onartzea eta ezartzea.

Ekimena 5. Plangintza parte-hartzaileko tresnak sustatzea, landa- eta kostalde-guneetan garapen-eragileen sarea eta Tokiko Ekintza-taldeak indartuz.

Ekimena 6. Enplegua eta hazkundea suspertzea landa- eta kostalde-guneetan, dibertsifikazio ekonomikoa bultzatuz gizarte-berrikuntzaren bidez, turismoarekin, osasunarekin, ongizatearekin eta teknologia berriekin lotutako eremuetan garatzeko potentziala duten proiektuak babestuz.

Ekimena 7. Landa-eremuan, enpleguaren sorkuntza eta aukera-berdintasuna sustatzea, arreta berezia jarriz emakumeentzako, gazteentzako eta enplegurako
sarbide-zailtasunak dituzten kolektiboentzako berariazko programen garapenean.

Ekimena 8. Euskadiko landa- eta kostalde-ingurunean bizi-kalitate egokia bermatzen duten oinarrizko azpiegituren, ekipamenduen eta zerbitzu integralen
horniduran aurrera egitea.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Luis Pedro Marco de la Peña (Azpiegitura eta Garraioko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Mugikortasun Jasangarriari buruzko Lege bat onestea, Lurraldeko Mugikortasun Agintaritza desberdinen eginkizunak finkatzen eta garatze
dituena, Euskadiko Garraioaren Agintaritzarekin koordinazioan. Horren helburua izango da garraio-sistema integratua lortzea, klima-aldaketaren aurkako borrokan eta horren gizarte- eta ingurumen-efektu kaltegarriei aurre egiten laguntzen duena.

Ekimena 2. 2021-2025 Mugikortasun Jasangarriko Plan bat onestea, Euskadiko Garraio Jasangarriaren2030 Plan Zuzentzailean integratuta egongo dena. Horrek mugikortasun jasangarriko eredu berri baten eta berotegi-efektuko gasen emisioetan baxua den garraio baten aldeko apustua
indartuko du, ibilgailu elektrikoa sustatuz ibilgailu elektrikoentzako kargaguneak eta zerga-pizgarriak abiaraziz.

Ekimena 3. Integratutako garraio publiko kolektiboa eta horren intermodalitatea sustatzea tarifa-integrazioarekin eta txartel bakarrarekin, Hiri-mugikortasun Jasangarriko Planen garapena sustatuz tokiko eskalan eta garraio publikoaren erabilera intentsiborako hobariak emanez.

Ekimena 4. Flotak berritzea sustatzea eta birkarga elektrikorako hobariak ematea, ibilgailu elektriko arinen (bizikleta barne) bidezko hiri-mugikortasuna
bultzatzeaz gain.

Ekimena 5. Birkarga elektrikoko azpiegiturak sustatzea eta potentzia altuko birkarga-sarea hirukoiztea, Euskadin birkarga azkarrerako 100 gune lortu arte;
horiek “birkarga azkarreko azpiegituren korridore iberiarrean” zein sare europarrean integratuta egongo dira.

Ekimena 6. Garraio publikoaren elektrifikazioa sustatzea, flotak berritzea azkartuz, zehazki, foru aldundiekin eta udal erakundeekin elkarlanean.

Ekimena 7. Edukiera handiko autobus elektriko adimenduneko proiektuak hedatzea biztanleria-dentsitate altuko hiri-guneetara eta metropoli-guneetara.

Ekimena 8. Gizarte-sentsibilizazioko jarduketak garatzea eta mugikortasun jasangarriaren aldeko gizarte itun bat proposatzea.

Saila
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioak
Arduraduna
Luis Pedro Marco de la Peña (Azpiegitura eta Garraioko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduradunak
Mikel Amundarain (Industria Sailburuordea), Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Sorkuntza energetikoko parkea handitzea iturri berriztagarrien instalazioen bidez, lurreko zein itsasoko parke eolikoen garapena eta ezarpena bultzatuz, hasitako parke fotovoltaikoak amaituz eta proiektu berriak abiaraziz.

Ekimena 2. Biomasako eta geotermiako proiektuak garatzea erkidego-sareetan.

Ekimena 3. Hondakin organikoen biogasa hartzeko eta sortzeko plantak eraikitzea sustatzea.

Ekimena 4. Hidrogenoaren ekonomia berria bultzatzea, erregai berde gisa.

Ekimena 5. Biomasa eta bioekonomia bultzatzea, erregai fosilen murrizketa errazteko eta gure nekazaritza- eta basogintza-sektorearen balio erantsia handitzeko.

Ekimena 6. Administrazio publikoen berariazko eremutik, energia berriztagarriaren % 100 erostea eta bestelako energia-iturrien instalazioa bultzatzea eraikin publikoetan. Gainera, administrazio publikoetan karbono-aztarna neutroa bultzatuko da, sektore pribatuarentzako paper eredugarri eta
dinamizatzaile gisa.

Ekimena 7. Garraio eta mugikortasun jasangarriak sustatzea, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako Sailarekin elkarlanean, garraio publikoa bultzatuz eta ibilgailu pribatuen flota berrituz, eraginkorragoak diren eta beste erregai batzuk erabiltzen dituzten ibilgailuekin ordeztuz.

Ekimena 8. Garraioaren eta mugikortasun elektrikoaren (ibilgailu elektrikoa) sektorean energia elektriko berdearen zabalkundea eta erabilera sustatzea, emisio baxuko ibilgailuen alde eginez eta ibilgailu elektrikoentzako kargaguneen ezarpena sustatuz, hori guztia garraioaren sektorea deskarbonizatzeko helburuarekin.

Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduraduna
Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Ur edangarriko sareen kudeaketa eraginkorra optimizatzea, eraginkorrak ez diren sistemaren galerak murriztuz eta egungo hornidura-sareak eraldatuz, ur edangarriaren erabileran kontrol eta segurtasun handiagoak ematen dituzten sare adimendunak bihurtzeko.

Ekimena 2. Teknologia berriak aplikatzea ureztatze-sistemetan, ur-kontsumoa optimizatzeko, bereziki, klima- aldaketaren eraginak gehiago pairatuko dituzten Euskadiko guneetan.

Ekimena 3. Hondakin-uren arazketa- eta saneamendu-zerbitzu eta instalazioak hobetzea. Helburua da, 2030eko horizontean, saneamendu-sistema osoa bukatuta egotea eta tratamendurik gabeko isurketak ia-ia zerora murriztea.

Ekimena 4. Hondar-urek eragindako kutsaduraren kontrola, arauketa eta ikuskapena indartzea.

Ekimena 5. Teknologia ekologiko eta jasangarri berrien garapena bultzatzea hondar-uren tratamenduan, balorizazioan eta berrerabilpenean.

Ekimena 6. Baliabide hidrikoen erabilera eraginkorra sustatzea euri-uraren drainatze-sistema jasangarrien bidez, uraren sektorean ekonomia zirkularra sustatuz eta ura berrerabiltzea bultzatzen duen kontratazio berdea indartuz.

Ekimena 7. Uraren hiri-zikloaren kudeaketa integrala hobetzea, uraren zuzentarau europarrarekin bat datorren tarifa-sistema homogeneo baten bidez, tarifak kostu hauekin lerrokatzea ahalbidetuko duena: ura hartzeko, banatzeko eta ustiatzeko kostuak eta saneamendu- eta arazketa-kostuak.

Ekimena 8. Saneamenduko, hornidurako eta uholdeen aurreko defentsako oinarrizko azpiegiturak egikaritzea, arro hidrografikoen uraren kalitatea hobetzeko.

Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduraduna
Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Abian jartzea Ingurumenaren V. Esparru Programa 2030.

Ekimena 2. Ingurumen-administrazioaren Legea onestea, gure industria eta bere emisioen hobekuntzarako eta bere prozesuak ingurumenari dagokionez eredugarria den industria baterantz aurrera egiteko funtsezko tresna gisa, ingurumen-baimeneko prozedura erraztuz eta arinduz.

Ekimena 3. Ondare Naturalaren Kontserbazioari buruzko Legea onestea, Euskadiko ondare naturalaren babesa, kontserbazioa, kudeaketa, erabilera jasangarria, lehengoratzea eta hobekuntza bermatze aldera.

Ekimena 4. Lurzorua babesteko euskal estrategia bultzatzea eta kutsatutako lurzoruen 400 hektarea lehengoratzea sail eta erakunde eskudunekin lankidetzan.

Ekimena 5. Kutsadura atmosferikoa kontrolatzeko plan berri bat garatzea.

Ekimena 6. 2020 Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa sustatzea.

Ekimena 7. Natura 2000 Guneen eta Naturan Oinarritutako Konponbideen kudeaketa eraginkorra garatzea.

Ekimena 8. Udal zein eskualde mailan kutsadura akustikoa murrizteko ekintza-planak egitea sustatzea eta 2.000 Natura Sarea bultzatzea.

Ekimena 9. Europar Batasunarekin lerrokatutako zerga-politika berdea planteatzea, foru aldundiekin elkarlanean eta Zerga-koordinaziorako Organoaren bidez.

Ekimena 10. Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailarekin lankidetzan, Lurralde-antolamenduan “ingurumen-aldagaia” txertatzea eta aldizkako segimendu-txostenak egitea lurralde-antolamenduaren eremuan, ingurumen-adierazleen bilakaera aztertzeko.