Euskadi.eus

Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

25 konpromisoak, 103 ekimenak, 1205 jarduerak
Saila
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Arduraduna
Ana Agirre Zurutuza (Justiziako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Justizia babesteko zerbitzuen hedapena eta horietarako orientazioa sustatzea, hain zuzen ere, zerbitzu-kartak garatuz.

Ekimena 2. Justizia errestauratiboko zerbitzua indartzea, gatazkak ebazteko bestelako bitartekoak sustatzeko eta finkatzeko plan baten ezarpenarekin.

Ekimena 3. Bitartekaritza judizialaren doakotasuna bermatzea.

Ekimena 4. Justizia errestauratiboa finkatzea zigor- eta familia-ordenetan.

Ekimena 5. Negoziazio- edo bitartekaritza-praktikak sustatzea jurisdikzio-ordena hauetan: administrazioarekiko auziena, soziala eta zibila.

Ekimena 6. Aurrera egitea hizkuntza-normalizaziorako planean, Euskadiko hizkuntza ofiziala den aldetik, herritarrak justiziaren eremuan euskara erabiltzeko
duten eskubidea betearazteko.

Ekimena 7. Gazte Justiziaren V. Plana onestea, gatazken ebazpenean bitartekaritzaren, kontziliazioaren eta konponketaren alde egiten duen gazte justiziako
euskal zerbitzu bat garatuz, gazteen berrerortze-tasa murrizteko eta % 15aren azpitik kokatzeko xedearekin.

Ekimena 8. Plaza nahikoak daudela ziurtatzea, zigor-arloko legea urratu duten adingabeei judizialki ezarritako neurri guztiei erantzuteko.

Ekimena 9. Kanpoko profesionalek aldizka ikuskatzea adingabe arau-hausleak barneratzeko hezkuntzazentroen funtzionamendu-sistemak eta langileen lana.

Ekimena 10. Fiskaltzaren eta polizia judizialaren jarduketa-unitatea indartzea desagertutako pertsonei dagokienez.

Ekimena 11. Jarduera judiziala berraktibatzeko jarduketa-plan bat ezartzea, horrela COVID-19aren ondorioei aurre egiteko.

Ekimena 12. Arreta berezia ematea indarkeria matxistaren biktimei, Emakumearen aurkako Indarkeriaren aurrean jartudeto Plana garatuz.

Ekimena 13. Auzitegiko balorazio integralerako unitateen jarduketa eta talde psikosozialak indartzea, arriskuaren detekzio goiztiarrerako eta adingabeen
egoeraren inguruko balorazio eraginkorra egiteko indarkeria matxistako kasuetan.

Ekimena 14. Justiziaren zerbitzu guztiak egokitzea Istanbuleko Hitzarmenak jasotzen duen emakumearen aurkako indarkeriaren definiziora.

Ekimena 15. Epaitegietan berariazko atal bat abiaraztea indarkeria matxistaren biktimei arreta emateko, langile eta materialaren zuzkidura nahikoarekin, horrela
biktima horiei indarkeria ororen aurkako babes integrala ematea lortzeko.

Ekimena 16. Emakumearen aurkako indarkeriaren aurrean jarduteko plana garatzea, erakunde arteko koordinazioa indartzeko, emakumeen aurkako
indarkeriako epaitegietako langileen prestakuntza hobetzeko eta biktimei informazioa, arreta eta laguntza emateko zerbitzu integralak indartzeko
eta instalazioak egokitzeko (Zurekin Programa).

Saila
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak
Arduraduna
Ana Agirre Zurutuza (Justiziako Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Saila
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua
Arduraduna
Sabino Torre Díez (Araubide Juridikoaren Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Lortutako autogobernuaren defentsa zaintzea, bere garapena sustatzea eta Eusko Legebiltzarrak edo Jaurlaritzak bere eskumen-eremua gauzatuz onetsitako politika publikoetan sartzea eta horiek hustea, baldintzatzea edo murriztea eragiten duten jarduketak salatzea. Gure ustez, Konstituzioaren 156. artikuluan zerga- eta finantza-politikari buruz aurreikusitako koordinazio-eskumenetatik ondoriozta daitezkeen neurriek Euskal Ekonomia Ituna errespetatu behar dute eta dagozkien alde biko organoetan adostu behar dira. Hortaz, hori aplikatzeko edo gauzatzeko, alde biko topaketa-organoa edo Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoa elkartu behar da, denbora eta forma egokietan.

Ekimena 2. Autogobernuaren defentsan eskuduna den sailak ofizioz edo gainerako sailek eskatuta koordinatuko du Estatuko araudi-ekimenen konstituzio-legezkotasunaren eta Gernikako Estatutuarekiko errespetuaren inguruko txostenen lanketa. Txosten horiek autogobernuaren defentsan eskuduna den sailak egingo ditu, zehazki, ukitutako sail sektorialarekin kontsultatu ostean. Euskal autogobernuaren urraketak antzematen direnean, gatazka judizialak saihesten dituzten prebentzio-konponbideak bilatzen saiatuko da, zehazki, dagokion “lankidetza-gutunaren” bidez. Era berean, lankidetzako alde biko batzordearen aurrea negoziatzea lehenetsiko da, euskal autogobernua zaintzeko eta horren konstituzio- judizializazioa saihesteko xedearekin.

Ekimena 3. Lankidetzako prebentzio-neurriek emaitzarik ez badute, autogobernuaren defentsan eskuduna den sailak, ukitutako sail sektorialarekin kontsultatu ostean, Gobernu Kontseiluari aurkeztuko dizkio euskal autogobernuaren, Euskadiri esleitutako eskumenen eta Euskal Autonomia Erkidegoaren erakundeen antolaketaren defentsan oinarritzen diren mota guztietako konstituzioprozesuak edo prozesu judizialak jartzeko proposamenak.

Ekimena 4. Eusko Jaurlaritzak eragile gisa esku hartzen duen prozesuetan eta Estatuak EAEk ezarritako arauen eta egintzen aurka jarritako errekurtsoen ondoriozko prozesuetan, lankidetzako alde biko batzordearen aurrean autogobernuaren defentsan eskuduna den sailak negoziatzea lehenetsiko
da, ukitutako sail sektorialaren laguntzarekin. Hori guztia euskal autogobernua ahalik eta baldintzarik onenetan mantentzeko eta konstituzio-judizializazioa saihesteko, baita gure eskumen-eremua txikitzeko efektuak dituen doktrina bat finkatzen duten autogobernuaren gaineko
interpretazio hutsezko akatsak eragitearen arriskuak saihesteko ere.

Ekimena 1. “Herritarren parte-hartzerako eta gardentasunerako legea” onestea, administrazioaren herritarrekiko gardentasuna bermatzeko, herritarren parte-hartzea sustatzeko gai publikoetan eta gobernu-programa betez garatzen diren ekintzen eta ekimenen kontuak denbora errealean ematea ahalbidetzeko.

Ekimena 2. Beharrezko araudiaren garapena bultzatzea politika publikoen eraikuntzan eta egikaritzapenean, administrazio publikoaren eta sindikatuen eta enpresa-antolakuntzen arteko etengabeko elkarrizketa bultzatzeko.

Ekimena 3. Mundu digital honetan, datuak oso baliagarriak dira antolakuntza zein herritarrentzat. Datuen balioa ateratzeko eta hori herritarrei itzultzeko, datuen gobernantzako base irmoa sustatuko da. Base horrek hauxe ahalbidetuko du: adimen artifizialaren hedapena; politika publikoen
ezarpena eta datuak trukatzeko eta berrerabiltzeko konfiantzazko ingurune seguruen ezarpena.

Ekimena 4. Datu irekien eta lotutako datuen estrategia indartzea. Euskadiko berrerabiltzaileen kolektiboak eta herritarrek eskatutako datu-multzoak identifikatzea eta datu horiek normalizatzea eta lotzea, erakunde arteko zerbitzu berriak garatuz.

Ekimena 5. Gobernu irekiko eta nazioarteko aitorpeneko estrategia sustatzea. Erreferentziazko nazioarteko antolakuntzarekiko, hau da, Gobernu Irekirako Aliantzarekiko (OGP) lankidetza irekiagoak, arduratsuak eta herritarrekiko sentiberak diren gobernuak sustatzeko mekanismoak garatu
eta ebaluatzeko.

Ekimena 6. Herritarren parte-hartzea eta horien iritzien entzute aktiboa areagotzea eta adierazleen sistema berriz ere diseinatzea, kudeaketa publikoaren denbora errealeko informazio- eta ebaluazio prozesu etengabe batean.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Lehendakaritzarekin elkarlanean, plangintza ekonomiko eta estrategikoa garatzea herrialdeerronka handiei eta hiru trantsizio globalei aurre egiteko: energia-ingurumen trantsizioa; trantsizio teknologiko-digitala eta trantsizio sanitario-soziala.

Ekimena 2. Ekonomia eta aurrekontuaren plangintzarako esparru bat ezartzea, inbertsio eta sustapeneko plan operatiboak, aurrekontu-programak eta politika publikoen plangintza integratzea eta elkarrekin lotzea ahalbidetzen duena, bere ebaluazioa bultzatuz, politika publiko guztiekin eta
horiek garatzen dituzten tresnekin lotuz. Gainera, gardentasuna eta kontu-ematea errazten dituzten politika publikoen etengabeko segimendu gardena bultzatuko da.

Ekimena 3. Susperraldirako eta erresilientziako proiektuen ikuskapena eta plangintza egitea Next Generation EU Programaren funts europarrak gauzatzearen eta kudeatzearen esparruan, baita Susperraldi eta Erresilientziako Plan Nazionalean ere.

Ekimena 4. Baliabide publikoen erabilera zorrotzean eta finantza publikoen jasangarritasunean oinarritutako aurrekontu-politika sustatzea, defizit- eta zor-mugak betetzen saiatuz, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoan adostutako egoerara eta ziklo ekonomikora egokitzeko esparru malgu batean
barruan, hain zuzen ere, gizarte-politikak bermatzeko eta COVID-19aren pandemiak eragindako krisi ekonomikoari eta enplegu-krisiari erantzutea sustatzeko.

Ekimena 5. Finantza- eta zerga-politika erabiltzea enpleguaren, susperraldi ekonomikoaren, enpresa-errotzearen eta gizarte-kohesioaren eta berrikuntzaren alde, Finkatuz funts publikoaren ezarpenaren bidez eta, hala badagokio, hori handituz, euskal enpresa handien errotzea eta egitura ekonomikoarekiko trakzio-efektua bermatzeko. Era berean, aurreko helburu horretarako, ETEak finantzatuko dira arrisku-kapitaleko funtsen bidez; Finantzen Euskal Institutua finkatuko da finantzaketa publikoko tresnen kudeatzaile gisa eta funts jasangarriak igorriko dira, gizartekohesioa eta ingurumen-jasangarritasuna bultzatzeko.

Ekimena 6. Zerga-koordinaziorako Organoaren barruan, Euskal Autonomia Erkidegoko zerga-sistemaren berrikuspena sustatzea, fiskalitate progresiboago baterantz aurrera eginez; horretarako, hauxe hartu beharko da kontuan: COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-krisiaren eta krisi ekonomikoaren osteko errealitate ekonomiko berria; gure enpresen enpleguaren, gaitasunaren eta lehiakortasunaren balizko bilakaera eta Espainiako Gobernuak eta Europar Batasunak hornitutako funtsetatik lor litekeen ez-ohiko finantziazioa. Agertoki berri honetan, gobernuak eta
hori eusten duten alderdiok konpromisoa hartzen dugu, erakunde eskudunekin batera, fiskalitate berri baten inguruko hausnarketa sakona egiteko. Fiskalitate berri horrek finantza-nahikotasuna bermatuko du; enplegua sortzen duen ekonomia babestuko du; zerbitzu publikoak indartuko ditu eta Europako fiskalitatearekiko konbergentzia eta progresibitaterantz joko du.

Ekimena 7. Foru aldundiekiko lankidetza eta koordinazioa sustatzea zerga-iruzurraren aurka eraginkortasunez borrokatzeko. Horretarako, urtero, Zerga-koordinaziorako Organoaren barruan, zergairuzurraren aurka borrokatzeko baterako plan integral bat egingo da eta, gainera, administrazioen
artean informazioa trukatzeko sistemak hobetuko dira eta horietan sakonduko da.

Ekimena 8. Gizarte-erantzukizunaren eta kalitatezko enpleguaren zerbitzura dagoen kontratazio publikoa sustatzea, kalitatezko enpleguaren eta gizarteratzearen zein laneratzearen aldeko gizarteklausulak, ingurumen-klausulak eta ordainsari-berdintasunaren aldeko eta soldata-arrailaren
aurkako klausulak txertatuz.

Ekimena 9. Euskal sektore publikoa osatzen duten erakundeen, nagusiki, enpresen eta fundazio publikoen kontrol-sistemak indartzea, baita administrazio publikoen itunpeko zerbitzuak ematen dituzten eta finantziazio gehiena bide horretatik jasotzen duten entitateen kontrol-sistemak ere.

Ekimena 10. Gardentasun eta kontu-emateko politikaren esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoa osatzen duten erakunde guztien aurrekontuari eta egoera ekonomiko-finantzarioari buruz eskuragarri dagoen informazioa areagotzea.

Ekimena 11. Aurrera egitea Gobernu Arduratsuaren Ereduaren garapenean, baita, ekonomiaren eremuan, Arriskuak Kudeatzeko Esparru Bateratuaren garapenean ere, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kudeaketa hobetzeko eta horren helburuak lortzea errazteko.