Euskadi.eus

Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

6 konpromisoak, 39 ekimenak, 410 jarduerak
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Euskadiko eta Akitania Berriko kirol-portuen zerbitzuen eta jardueren baterako eskaintza bat sustatzea.

Ekimena 2. Gobernantza Publiko eta Autogobernuko Sailarekin batera, dagokion akordioa lantzea “portuen” zerbitzuen gaiaren transferentzia egiteko, Gernikako Estatutua osorik betez eta garatuz, Gobernu Kontseiluak 2017ko irailean babestutako eta Eusko Jaurlaritzaren Autogobernuaren
Ponentziara bidalitako Euskal Autonomia Erkidegoari egin beharreko Transferentzien Eguneraketari buruzko 2017ko Txostenak jasotako
terminoen barruan eta Espainiako Gobernuak formalki 2020ko otsailaren 20an bidalitako Eusko Jaurlaritzak eskatutako transferentziei buruzko
balizko negoziazioetarako kronograma-proposamen orientagarriarekin bat eginez.

Ekimena 3. Ondare naturalaren kontserbazioa eta landa-inguruneko jarduera sozioekonomikoen garapena sustatzen dituzten neurriak bultzatzea.

Ekimena 4. Landa-garapeneko Lege berria onartzea eta ezartzea.

Ekimena 5. Plangintza parte-hartzaileko tresnak sustatzea, landa- eta kostalde-guneetan garapen-eragileen sarea eta Tokiko Ekintza-taldeak indartuz.

Ekimena 6. Enplegua eta hazkundea suspertzea landa- eta kostalde-guneetan, dibertsifikazio ekonomikoa bultzatuz gizarte-berrikuntzaren bidez, turismoarekin, osasunarekin, ongizatearekin eta teknologia berriekin lotutako eremuetan garatzeko potentziala duten proiektuak babestuz.

Ekimena 7. Landa-eremuan, enpleguaren sorkuntza eta aukera-berdintasuna sustatzea, arreta berezia jarriz emakumeentzako, gazteentzako eta enplegurako
sarbide-zailtasunak dituzten kolektiboentzako berariazko programen garapenean.

Ekimena 8. Euskadiko landa- eta kostalde-ingurunean bizi-kalitate egokia bermatzen duten oinarrizko azpiegituren, ekipamenduen eta zerbitzu integralen
horniduran aurrera egitea.

Saila
Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena
Arduraduna
Aitor Aldasoro Iturbe (Ingurumen Iraunkortasuneko Sailburuordea)
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)

Ekimena 1. Abian jartzea Ingurumenaren V. Esparru Programa 2030.

Ekimena 2. Ingurumen-administrazioaren Legea onestea, gure industria eta bere emisioen hobekuntzarako eta bere prozesuak ingurumenari dagokionez eredugarria den industria baterantz aurrera egiteko funtsezko tresna gisa, ingurumen-baimeneko prozedura erraztuz eta arinduz.

Ekimena 3. Ondare Naturalaren Kontserbazioari buruzko Legea onestea, Euskadiko ondare naturalaren babesa, kontserbazioa, kudeaketa, erabilera jasangarria, lehengoratzea eta hobekuntza bermatze aldera.

Ekimena 4. Lurzorua babesteko euskal estrategia bultzatzea eta kutsatutako lurzoruen 400 hektarea lehengoratzea sail eta erakunde eskudunekin lankidetzan.

Ekimena 5. Kutsadura atmosferikoa kontrolatzeko plan berri bat garatzea.

Ekimena 6. 2020 Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa sustatzea.

Ekimena 7. Natura 2000 Guneen eta Naturan Oinarritutako Konponbideen kudeaketa eraginkorra garatzea.

Ekimena 8. Udal zein eskualde mailan kutsadura akustikoa murrizteko ekintza-planak egitea sustatzea eta 2.000 Natura Sarea bultzatzea.

Ekimena 9. Europar Batasunarekin lerrokatutako zerga-politika berdea planteatzea, foru aldundiekin elkarlanean eta Zerga-koordinaziorako Organoaren bidez.

Ekimena 10. Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailarekin lankidetzan, Lurralde-antolamenduan “ingurumen-aldagaia” txertatzea eta aldizkako segimendu-txostenak egitea lurralde-antolamenduaren eremuan, ingurumen-adierazleen bilakaera aztertzeko.