Euskadi.eus

Ekimena 1. Aurrera egitea 0 eta 2 urte bitarteko haurren eskolatze goiztiarrean, arreta berezia jarriz gizarte-ingurune baztertuetako familien seme-alaben
eskolatzean.

Ekimena 2. Gizarte-kohesioa sustatzea dibertsitatearen eta kulturartekotasunaren aurrean, atzerriko ikasleen ehuneko altua duten ingurune baztertuetako
zentroak lehenetsiz.

Ekimena 3. Ikaskuntzarako aukera-berdintasuna bultzatzea irakaskuntza guztietan eta hezkuntzarako sarbidean dagoen edozein oreka edo desberdintasun
deuseztatzea.

Ekimena 4. Haurren zailtasunei arreta goiztiarra emateko programak indartzea, oraingo protokoloa eta horren aplikazioaren kudeaketa hobetuz. Horrez
gain, zaurgarritasun-egoeran dauden ikasleentzako eskolaz kanpoko babes-programak indartu beharko dira.

Ekimena 5. Eskola-mapa eguneratzea, hezkuntza-sistemarako sarbidea bermatzeko orekaz, zuzentasunez eta gardentasunez.

Ekimena 6. Plan bat sustatzea euskal hezkuntza-adierazleen sisteman oinarritutako emaitzak hobetzeko, antzemandako hobekuntza-arloekin lotutako
prestakuntza-ekimenak txertatuz.

Ekimena 7. Balio-hezkuntza indartzea, hezkidetza eta prebentzioa eta eskola-jazarpenaren erradikazioa errazten dituen bizikidetza positibo baterako.

Ekimena 8. Gaitasun handiko ikasleentzako hezkuntza-arretako plana garatzea.

Ekimena 9. Hezkuntza-sistema eraldaketa teknologiko eta digitalera egokitzea bultzatzea, eskola berritzailea, modernoa eta sortzailea eraikitzeko
helburuarekin. Hezkuntza-zentro guztiek edukiko dute digitalizazio-plan bat, ikaskuntza birtualeko berezko plataforma bat garatzeko, hain zuzen
ere, alderdi teknopedagogikoekin lotutako trebakuntza integraleko plan batekin batera.

Ekimena 10. Beharrezko ekintzak abiaraztea baliabide gutxiago dituzten ikasleei teknologia digital horietarako benetako sarbidea errazteko.

Ekimena 11. STEAM bokazio zientifiko-teknologikoak sustatzea hezkuntza-etapa guztietan, batez ere, nesken eta emakumeen artean, eten teknologikoa eta
soldata-arraila murrizteko.