Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 8. Arau-esparrua eguneratu, Turismoaren Lurralde Antolamenduko Plana idatzi, eta neurketa-sistemak ezarri, sektoreko estrategia publikoen eta pribatuen ikuspegi egokia izateko

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

7. Berria: bidaia-agentziei buruzko 81/2012 Dekretuaren bigarren modalizazioa (hirugarren jarduketarekiko independentea den prozedura da) "05de19 Lurralde Antolamenduaren Ebazpena, bidaia-agentziei buruzko Dekretuaren 2. modfikazioaren dekretua egin aurreko kontsulta pulbikoa erabakitzen duena. 20dez.era arte
13de19 Dekretua egiteko prozedurari hasiera ematen dion sailburuaren Agindua
2020/01/15 Aurretiazko Onarpen Agendaren kontsultariak sinatu du
"

2020/02/20 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 Interneteko ITOURBASKen egungo aplikazioa migratzen ari gara, Eusko Jaurlaritzaren eremu korporatiboan sartzeko, egokitzapen batzuekin.

2020/02/20 Viceconsejera de Turismo y Comercio

PRODUKTUAREN ARLOA

Saileko antolakuntza-arloarekin eta lurralde-ordezkaritzekin lankidetzan jardutea sailaren TLP eta TMS laguntzak behar bezala ebazteko.

2019/11/13 Viceconsejera de Turismo y Comercio

OTE

Landa-lana burutzea IBILTUR AISIA eta MICE operazioa garatzeko (Turismoaren eskaria ezagutzea)

EUSKADI 2019 HELMUGAREN ONLINE OSPE MONITOREA, merkatua helmugan eta sorburuan ezagutzeko proiektua.

EUSKADIKO TURISMO AKTIBOAREN ESKAINTZA, azterlan sektoriala Euskadiko turismo aktiboaren sektoreko enpresen profila ezagutzeko.

SIT EUSKADI” SEGITTUR (adierazle-sistema)

Akordioa ixtea Segittur-ekin SIT Euskadi garatzeko.
SIT Euskadiren informazio-iturriak definitzea eta haiei lehentasuna ematea, 2018an egindako helmugaren txosten diagnostikoa oinarritzat hartuta.
SIT Euskadin txertatuko diren etorkizuneko nabigazio-panelen formatuak eta maketazioa definitzea eta garatzea.

2019/11/13 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Euskadiko turismoaren kudeaketa-ereduaren egoera aztertzea.

Elkarrizketak online eta telefonoz turismoaren erakunde kudeatzaile guztiei, alderdi kuantitatiboak (deialdien kopurua, asistentzia…) eta kualitatiboak (interesa, gaiak, hobetu daitezkeen alderdiak…) aztertzeko.

2019/11/13 Viceconsejera de Turismo y Comercio

  BERRIA 6. EUSKAL KULTURA ONDAREKO ELEMENTU KATALOGATUEN BARNEKO TURISMO-GIDARIAREN JARDUNA GAITZEKO DEKRETUA 
2019ko urriak 1. Dekretua egin aurreko kontsulta publikoa Legegunean eta Irekian argitaratu da.2019/12/03:  AGINDUA, 2019KO ABENDUAREN 3KOA, TURISMO, MERKATARITZA ETA KONTSUMO SAILBURUARENA, EUSKADIKO TURISMO GIDARIEN JARDUNA GAITZEKO DEKRETUA EGITEKO PROZEDURARI HASIERA EMATEN DIONA. 

2020/02/20 Viceconsejera de Turismo y Comercio

112/2019 DEKRETUA, uztailaren 16koa, Euskadiko Turismo Enpresen eta Jardueren Erregistroari buruzkoa.

2019/10/25 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Lehenego fasea amaitutzat jo da. Sarera atxikitzeko, baja emateko eta aldaketak egiteko prozesuak gaitu dira.

2019/07/18 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Inplementazio telematikoa europako legeriara egokitzeko prozesuan.  Prozesua amaitu da.

2020/02/20 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 Bitartekaritza enpresak arautzeko dekretu berria

 

2019/01/14:   2018ko abenduaren 27an Estatuak BOEn 23/2018 Errege Lege Dekretua argitaratu zuen; honek, besteak beste, 2302/2015 Zuzentarauaren (bidaia konbinatuei eta lotutako bidaia-zerbitzuei buruzkoa) transposizioa egin du.Ondorioz, bitartekaritza enpresa turistikoei buruzko dekretu berria egin behar da, 23/2018 Errege Lege Dekretuak dakartzan aldaketak euskal araudian sartzeko (lotutako bidaia-zerbitzuak, informazioa emateko betebehar berriak...) horiek dakartzaten berritasunengatik ez litzakeelako indarrean dagoen 81/2012 dekretua erregelamenduzko aldaketa bidez egin beharko, baizik eta dekretu berri baten bitartez.

 

2019/03/29 Dekretu berri hau egiteko prozedura Urteko Araugintza Planean ez sartzea erabaki zen eta ez da inolako ekintzarik egin.

 /2020/01/15  Prozedura amaitzeko agindua sinatu du Sailburuak.

 

2020/02/20 Viceconsejera de Turismo y Comercio

124/2018 DEKRETUA, uztailaren 30ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailaren Estatistika Organo Berezia sortu eta bere funtzionamendu eta antolamendua ezartzen dituena.

2018/12/21 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Ostatu-eskaintzaren kontrola

Erabilera turistikoko etxebizitzak / erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelak: 2019ko otsailetik aurrera egingo den ikuskapen kanpainaren diseinua egin da (Dekretu arautzailean identifikatutako  epea) Gainerako establezimenduak:  Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpenak aurkeztu ondoren, ezarritako betekizunak bete diren egiaztatzeko ikuskapenak egiten ari gara.

.

.


2019/01/14: Euskadiko Enpresen eta Turismo Jardueraren Erregistroa landa-inguruneko erabilera turistikoko etxebizitzen modalitatearentzat eta berariazko kudeaketarako mugarrientzat egokitu dugu.2019/03/29: Jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena (irizpideak, txantiloiak...) aurkeztu duten landa inguruneko eta landa ingurunekoak ez diren erabilera turistikoko etxebizitzen eta etxebizitza partikularretako logelen arau-kontrolerako kanpaina diseinatu da eta   kudeatzen duen aplikazioa egokitzen ari gara (8. ekimenaren 2. jardueran jaso bezala) kontrol hori ofizioz hasi ahal izateko (apirilaren 18tik aurrera) .2019/06/24:Erabilera turistikoko etxebizitzek eta etxebizitza partikularretako logelek arauak betetzen dituzten egiaztatzeko prozedura hasi da  (114 egiaztapen-prozedurei eman zai hasiera))

 2019/10/01. Erabilera turistikoko etxebizitzetan eta logeletan jarduera hasteko erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu osteko 236 egiaztapen prozedura hasi dira. 2019/10/14 (aurreikusita). Erabilera turistikoko etxebizitzetan iruzurraren aurkako postontzia aurkeztu eta martxan jartzea.

2020/1/8:366 prozedura hasi dira arauak betetzen direla egiaztatzeko (VUTS/HVUTS), DRIA aurkeztu ondoren. Postontziaren bidez jasotako 231 salaketak kudeatzen ari dira.

2020/02/20 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Antolamendurako prozeduren webguneko fitxak eguneratu.

Fitxak guztiak eguneratu dira eta itzulpen guztiak amaitu ditugu
ZUZENEAN FITXAK:  Irailaren 27an Zuzenean fitxa berriak egitea eskatu da (zerbitzu hori erabiliz herritarrari informazio laburra emateko) eta eguneratzen ari dira
WEBGUNEKO FITXAK (antolamendu prozedura bakoitzaren informazio zabala eskaintzen dio herritarrari):
         - Erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei dagozkienak eguneratu dira
         - Saileko informatika zerbitzuak  erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzko egitura berria prestatzen ari dira, gaur egungoak ordezkatuko dituztenak
         - Beste prozeduren fitxen edukiak berrikusteko prozesua martxan da.
         -Oraindik beste prozesuen fitxen eredu berriak garatzea geratzen da HHABHZK definituko ditu) eta TRAMITAGUNEra migratzen ari diren bestelako antolamendu prozeduretakoak inplementatzea (2019)

  2019/06/24: Beste turismo-enpresen fitxak prestatzen ari gara, enpresa eta prozedura horiek TRAMITAGUNEra migratzen duten momentuan argitaratzeko.

 2019/06/24. Gainerako turismo-enpresen fitxa berriak prestatzen ari gara, gainerako enpresen eta prozeduren migrazioak TRAMITAGUNEra migratzen duen unean argitaratu ahal izateko.2019/10/01. Aurreko egoera bera mantentzen da.

2020/1/8: gainerako turismo-enpresei dagozkien fitxak eguneratu dira (etxebizitzei dagozkienak lehenago ere eguneratu ziren)

2020/02/20 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Turismo mahaia arautzen duen dekretua aldatzea

Urriaren 2n Sailburuak Euskadiko Turismo Mahaia sortzen duen urtarrilaren 27ko 5/2015 Dekretua aldatzeko dekretu-proiektuaren prozedura hasteko Agindua sinatu zuen. 


2019/01/14:2018ko azaroaren 30eko Euskadiko Turismo Mahaiko interesdunekin entzunaldiaren izapidea bete ondoren, bilera horren akta jasotzeko zain gaude alegazioak aurkeztu eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Aholku Batzorde Juridikoari txotenak eskatzeko; ondoren, Gobernu Kontseilura bidali da onartu dezaten. 2019/03/29: Gobernu Kontseiluko Idazkaritzara igorri da martxoaren 26an. Gobernu Kontseiluaren apirilaren 2ko gai-zerrendan txertatu da.  2019/06/27 Gobernu Kontseluak onartua. 59/2019 DEKRETUA, apirilaren 2koa, Euskadiko Turismo Mahaia sortzen duen Dekretua aldatzen duena.  EHAAn argitaratua 2019ko apirilaren 8an.
                Ordezkaritza handieneko sindikatuei kide izango diren pertsonak proposatzea eskatu zaie (ELA, LAB, UGT, CCOO) 2019/07/18 Viceconsejera de Turismo y Comercio

EETJEa arautzen duen dekretua aldatzea

 


2019/01/14:  Jendaurreko informazioaldi epea ireki da 2018ko abenduaren 18tik 2019ko urtarrilaren 17rarte. Interesdunei entzunaldi izapide epearen amaiera 2019ko urtarrilaren 28an amaitzen da. Epeak agortuta, nahitazeko txostenak eskatuko zaizkio Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari, Kontrol Ekonomikoko Bulegoari eta Aholku Batzorde Juridikoari. Txostenak eman ostean eta, hala badagokio, dekretu-proiektua aldatuta, Gobernu Kontseilura igorriko da, onar dezan. 2019/03/29: Ekonomia eta Gizarte  Kontseiluari irizpena eskatu zaio eta apirilaren 5a baino lehen eman behar du. 2019/06/27 COJUAren irizpena jaso da 2019ko ekainaren 17an. Proiektua Gobernu Kontseilura igortzea agindu da. 

2019/07/16. Gobernu Kontseiluaren onarpena. 2019/07/31. EHAAn argitaratua.

 

2019/10/25 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Lanabes informatikoak europako legeriara egokitu.DACIMA eta EJIErekin hainbat bilera egin ditugu ITOURBASKeko prozeduren teletramitazioa ezartzeko prozesuaren inguruan. Prozesu hori 2019rako amaituko da.

 
2019/01/14: Gaur egun landa-inguruneko erabilera turistikoko etxebizitzen eta logelen izapidetzea inplementatzen ari gara.

29/3/2019:Landa inguruneko erabilera turistikoko etxebizitzek eta etxebizitza partikularretako logelek, eta landa ingurunekoak ez direnak ere, TRAMITAGUNE bidez aurkez ditzakete erantzukizunpeko adierazpenak.  Gaur egun aplikazioa prestatzen ari gara egiaztapen prozedurak ofizioz ireki ahal izateko eta datuak eskuz sartzeko.  .

2019/06/24:martxoaren 29an pendiente zeuden eta amaitu diren lanak. Gaur egun TRAMITAGUNE prestatzen ari gara NB29 bidez kudeatzen diren prozeduren migrazioa egiteko.
 -bestelako turismo-enpresen (hotelak,bidaia-agentziak, apartamentuak, aterpetxeak...) antolamenduko prozedurak (alta edo baja ematea...
 -  Ikuskatzeen prozedurak (ofizioz egindakoak eta kanpainak)
 -  Kexa/erreklamazio/salaketen prozedura
 -  baita "negozio-gunea" deritzon aplikazioan (TRAMITAGUNEN sartuko dena) zehapen prozedura sartzea. 

 2019/10/01. Negozio  gunearen aplikazioa garatu da erabilera turistikoko etxebizitzentzat eta erabilera turistikoko etxebizitza partikularretako logelentzat. Ekainaren 24an adierazitako ekintzak gauzatze prozesuan daude.  

2020/1/8: "TRAMITAGUNE" ingurunera migratzen amaitu da gainerako turismo-enpresen antolamendu-prozedurak (A.VV; Albergues tur; Agrot.; apptos tur; Campings; CCRR; h, H-P, p) eta ikuskapenak. 24/6n adierazitako gainerako ekintzen garapena amaitzeke dago

2020/02/20 Viceconsejera de Turismo y Comercio

2018-07-26  101/2018 DEKRETUA, uztailaren 3koa, erabilera turistikoko etxebizitzei eta etxebizitza partikularretako logelei buruzkoa.
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018003822

 

2018/12/05 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Lanabes informatikoak europako legeriara egokitu.DACIMA eta EJIErekin hainbat bilera egin ditugu ITOURBASKeko prozeduren teletramitazioa ezartzeko prozesuaren inguruan. Prozesu hori 2018rako amaituko da.

Lehenego fasea amaitutzat jo da. Sarera atxikitzeko, baja emateko eta aldaketak egiteko prozesuak gaitu dira.

2019/05/02 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Antolamendurako prozeduren webguneko fitxak eguneratu.

Fitxak eguneratu ondoren, itzulpenarekin amaitzen ari gara, erabilera turistikoko etxebizitzen eta etxebizitza partikularretako logelen Dekretuak ezarritako azkeneko aldaketei egokituz.

2018/07/23 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Antolamendu prozedurak argitzeko fitxak eguneratu. Fitxa guztien itzulpena egiten ari gara, eguneratu ondoren.

2018/05/18 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Big Data ezartzeko eta erabiltzeko esparrua definituko duen ikerlanaren kontratazioa egitea, Eusko Jaurlaritzaren politiketatik turismoaren lehiakortasuna hobetzeko eta ekosistema turistikoarekin lankidetza sustatzeko.

2018/05/21 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Mabrian plataforma ezartzeko kontratazioa egitea, datu sozialak eta Euskadiko hotel erabilerako eraikuntzen prezioak monitorizatzeko.

2018/05/21 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 Adierazle Turistikoen Eskualdeko Sistema (ATES) eguneratzea eta mantentzea

2017/07/05 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Jasate-ahalmenera hurbiltzea, turismo jasangarria neurtuta nazioz azpiko esparruan

2017/07/05 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Aldibereko ikerketa-eragiketak, aisia-turistaren profila eta portaera, MICE eta turismo-gastua ezagutzeko (IBILTUR).

2017/07/05 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 Bidaia-agentziei buruzko maiatzaren 22ko 81/2012 Dekretuaren 2. aldaketa dakarren dekretu-proiektuari hasiera emateko agindua, 2017ko ekainaren 1ekoa

2019/01/14: 2018ko abenduaren 27an Estatuak BOEn 23/2018 Errege Lege Dekretua argitaratu zuen; honek, besteak beste, 2302/2015 Zuzentarauaren (bidaia konbinatuei eta lotutako bidaia-zerbitzuei buruzkoa) transposizioa egin du.Ondorioz, aurre egin diezaiokegu 81/2015 dekretuaren 6. artikulua aldatzen duen dekretua egiteari (gomendagarria da Errege Lege Dekretu hori Kongresuak baieztatu baino lehen lanei ekitea (30 egun argitaratzen denetik).

2019/03/29 Berriro hasi gara Dekretua aldatzeko izapidearekin baina oraindik ez da Tramitagunen beste izapide gehigarririk egin.

2019/10/01. Aurreko egoera bera mantentzen da.

2019/10/25 Viceconsejera de Turismo y Comercio

 -Tresna informatikoak garatutako dekretuetara egokitzea

TRAMITAGUNE bidezko VUTS/HVUTs delakoen prozeduren kudeaketa prestatzen ari gara. 2018/05/08ko datarekin VUTS/HVUTs delakoetan alta emateko toolkits-entzako formularioak bidali dira.

Inplementazio telematikoa europako legeriara egokitzeko prozesuan. DACIMA eta EJIErekin hainbat bilera egin ditugu ITOURBASKeko prozeduren teletramitazioa ezartzeko prozesuaren inguruan. Prozesu hori 2019rako amaituko da.

2019/01/29 Viceconsejera de Turismo y Comercio

Turismo-erabilerarako etxebizitzak eta turismo-erabilerako etxebizitza partikularretako geletan ostatua ematea arautzen duen dekretu-proiektuaren eta apartamentu turistikoen dekretu-proiektuaren garapena aztertzea  

Gobernu Kontseiluko Idazkaritzara bidalitako proiektua, hala badagokio, 2018ko maiatzaren 15eko saioan onartzeko.
2018/05/16 Viceconsejera de Turismo y Comercio