Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2021/05/25
2021/11/25 Eusko Jaurlaritzak Auzitegi Gorenean errekurritu du covid ziurtagiri digitala eskatzea baimentzen ez duen autoa. Zerbitzu juridikoek neurriaren proportzionaltasuna defendatzen dute, eskubideen murrizketa orok beharrezkoa eta egokia izan behar baitu goragoko eskubide bat babesteko, hala nola bizitzeko eskubidea eta osasunaren babesa. Neurria autonomia-erkidego osorako izatea justifikatzen du, intzidentzia-tasa 150 kasutik gorakoa denean, Euskadiko gizarte-mugikortasun handiagatik eta lurralde-azalera txikiagatik. Auzitegi Gorenak epaia eman zuen errekurtsoa guztiz baietsiz, EAEANren ukapena baliogabetuz eta leku itxi jakin batzuetan sartzeko covid ziurtagiri digitalaren eskakizuna arautzen duen Osasun Sailaren aginduaren zuzenketa berretsiz.
2022/04/26 Baimena ematekoa konstituzio-kontrakotasuneko bi errekurtsotan Eusko Jaurlaritza laguntzailekide gisa ager dadin eskatzeko. Errekurtso horiek honako hauen aurka aurkeztu dira: Bizitzeko gutxieneko dirusarrera ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legearen bosgarren xedapen gehigarriaren aurka eta Estatuaren 2022ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen azken xedapenetako hogeita hamargarrenaren aurka.
2022/05/10 Baimena emateko erabakia, Eusko Jaurlaritzak, laguntzaile gisa, 2022rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen azken xedapenetako lehenengoaren aurka aurkeztutako konstituziokontrakotasun-errekurtso banatan ager dadin eskatzeko. Lege horrek aldatu egiten du Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen bigarren xedapen gehigarriaren 7. paragrafoa, udal idazkari eta kontu-hartzaileak gaitzeari buruzkoa.
2023/03/14 Erabakia, 2023rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 Legearen Ehun eta Hamabigarren Xedapen Gehigarriaren aurka konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa jartzeko baimena ematekoa. Errekurritu egiten du EAEri Estatuko Zerga Administrazioaren aplikazio bat ezartzen dion xedapena Berreskuratze Funtsei lotutako dirulaguntzak eta kontratuak izapidetzeko.
2023/03/14 Erabakia, urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Aginduari dagokionez eskumen-gatazka positiboa planteatu aurretik eskumenik eza eskatzekoa, Konstituzio Auzitegiari buruzko urriaren 3ko 2/1979 Lege Organikoaren 63. artikuluan ezarritakoaren babesean. Agindu hori Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana egikaritzen duten prozeduretan interes-gatazkaren arriskua sistematikoki aztertzeari buruzkoa da.
2023/06/20

Erabakia, animalien eskubideak eta ongizatea babesteko martxoaren 28ko 7/2023 Legearen zenbait aginduren aurka konstituziokontrakotasuneko helegite jartzeko baimena ematekoa.

2023/07/13 Errekurtsoa jarri da idazkarien eta kontu-hartzaileen lan-poltsen araubidea arautzen duen Aginduaren aurka.
2023/07/26

Akordioa, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri aurretik Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari egindako errekerimenduari buruzkoa, ekainaren 1eko APA/566/2023 Agindua eta Elikagaien Industriako Zuzendaritza Nagusiaren 2023ko apirilaren 21eko Ebazpena indargabetzeko, baliogabetzeko edo ezeztatzeko, bai eta, hala badagokio, Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridikoari dagozkion administrazioarekiko auzi-errekurtsoak jartzeko baimena emateko ere, eta errekurtso horiekin zerikusia duten prozesu-ekintzak egikaritzeko, Errioxa Jatorri Deituraren estatutuen aldaketak eta baldintza-agiriak baliogabetzeari dagokionez.

2023/08/02 Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioari jakinaraztea Errioxa JDK Kontseilu Arautzailearen estatutuen aldaketa bertan behera uzteko errekerimendua.
2023/10/17 Erabakia, baimena ematekoa Zerbitzu Juridiko Nagusiari Konstituzio Auzitegian Eusko Jaurlaritzaren uko-egitea aurkezteko, 3464-2023 zenbakiko eskumen-gatazka positiboari dagokionez. Eskumen-gatazka hori urtarrilaren 24ko HFP/55/2023 Aginduaren aurka aurkeztutakoa da; Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana gauzatzen duten prozeduretako interes-gatazkaren arriskuaren azterketa sistematikoari buruzkoa, hain zuzen. Bi exekutiboek akordioa lortu dute Aldebiko Batzordean, eta minerva aplikazio informatikoaren erabilerari buruzko eskumen-desadostasunak konponduta utzi dituzte.
2023/11/24 Euskararen gaineko dekretuaren zati bat baliogabetu zuten epaien aurkako errekurtsoa jarri da Auzitegi Gorenean, Euskadiko toki-erakundeei buruzko hizkuntza-araudiak gaztelania baztertzen ez duela eta hizkuntza koofizial batek bestea baino lehentasun handiagoa duela iritzita.
2024/02/25 Estatuko Etxebizitza Legearen aurka errekurtsoa jartzea Konstituzio Auzitegian, eskumenak urratzeagatik. Negoziatzeko sei hilabeteko epea alderdien arteko hurbilketarik lortu gabe amaitu da.
2024/03/27 Auzitegi Gorenaren aurrean errekurtsoa jartzea Euskal Autonomia Erkidegoak (EAEAN) prozesua zabaltzera behartzen du Haurreskoletako bitartekoen finkapena, lehendik eskainitako 264 plazekin alderatuta 77 plaza gehiagorekin, hau da, % 30eko gehikuntza.