Euskadi.eus
Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH)
Jarduketak ordena kronologikoaren arabera
Data Jarduera
2023/06/16 URAren Ebaluazio Arloak uraren arloko ingurumen-aldagaia lurraldearen erabileran txertatzea sustatzen du. 2022/01/01etik 2023/06/15era, honako hauek igorri dituzte:

176 hirigintza-txosten egitura- eta lurralde-antolamenduan.183 ingurumen-txosten, plan eta programen (plangintza) zein proiektuen ingurumen-ebaluazio estrategikoaren esparruan.87 txosten, lurzoruaren eta lurpeko uren babesari buruzkoak.Lurrazaleko eta lurpeko uren emakida berrien eskaeren 157 bateragarritasun-txosten, plangintza hidrologikoak zehaztutako ur-baliabideen eskuragarritasunarekin.
2024/05/20 UR-APROBETXAMENDUEN IZAPIDEAK

Uren erabilera pribatiborako eskubidea aitortzeko emakidak eta baimenak eta beste izapideez ari gara.

Ur-aprobetxamenduak izapidetzearen helburua da jabari publikoko ura zer baldintzatan har daitekeen zehaztea, lehentasun-ordenari jarraituz eta aprobetxamendu horiek ur-masen egoeran eragin negatiboa izatea saihestuz.

2020an, 2021ean, 2022an eta 2023an, ur-aprobetxamenduen espedienteak izapidetzen eta horien jarraipena eta kontrola egiten jarraitu da. 265 espediente berri hasi dira ur-aprobetxamenduei eta aldi baterako deribazioei buruz, eta 315 ebatzi dira.

Bestalde, aldi berean, titulartasuna aldatzeko, ezaugarriak aldatzeko eta aprobetxamenduak iraungitzeko aprobetxamenduak erregularizatzeko 1032 espediente hasi dira, eta guztira 765 ebatzi dira; ebatzitakoetatik 474 azkentzekoak izan dira.

Ur-aprobetxamenduei buruz Agentziari egindako kontsulten ondorioz, 240 espediente hasi dira, eta guztira 191 erantzun eman dira.

Azkenik, eta indarrean dagoen lege-esparruaren barruan, partikularren 69 salaketa jaso dira guztira.

Uraren kanona

2024aren hasieran, 2020rako, 2020rako eta 2023rako uraren kanonaren diru-sarrerak 12.027.355,49 eurokoak izan dira. Hala ere, aurreikuspenen arabera, kopuru horrek gora egingo du datozen egunetan, ekitaldi horietarako aurreikusitako diru-bilketa osoaren antzeko kopuruetara iritsi arte (15.605.063,85 euro, gutxi gorabehera). Kopuru horretatik 393.267 euro kendu beharko dira gutxi gorabehera, eta konpentsazio-gastu gisa kalkulatu dira nekazaritzako eta abeltzaintzako erabileretarako ura sare-horniduraren bidez jasotzen duten nekazaritzako eta abeltzaintzako erabileretarako uraren kanonak fakturan duen eraginagatik (2022 eta 2023ko ekitaldiak) eta abonatuen Uraren Kanona kudeatzeagatik hornitzen dituzten erakundeentzat (2020 eta 2021eko ekitaldiak).
2024/05/20 ISURKETA-BAIMENAK IZAPIDETZEA

Isurketa-baimenak izapidetzearen helburua da jabari publikora isurketak egiteko baldintzak ezartzea, ur-masen egoeran ahalik eta eragin txikiena izan dezaten.

2020., 2021., 2022. eta 2023. urteetan 849 eskaera berri izapidetu dira isurketa baimentzeko edo horiek berrikusteko eta titulartasuna aldatzeko. Gainera, 866 isurketa-baimen ebatzi dira guztira.

Gainera, 4 urte horietan zehar 363 kontsulta hasi dira, eta partikularrek, administrazioek edo enpresek egindako 313 kontsultei erantzun zaie, lehen aipatutako eremuetan egin beharreko jarduerei dagokienez. Bestalde, partikularren 969 salaketa jaso dira guztira, baimenen baldintzak ez betetzearekin, arau-hausteekin eta abarrekin lotuta.

Isurketen erroldaren arabera, 2.861 isurketa-puntu baimendu ingururen jarraipena egin da, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoko 70 isurketa nagusietan (karga kutsatzailearen % 80 baino gehiago dira). 2.000 biztanle baliokidetik gorako aglomerazioek eta jabari publikoan izan dezaketen eraginagatik gatazkatsuenak izan daitezkeen isurketa-puntuek osatzen dute.

Ingurumeneko baimen bateratua

Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko 16/2002 Legeak esku-hartze administratiboko figura berri bat sartu zuen, ordura arte eskatzen ziren ingurumen-izaerako baimen sakabanatuak ordeztu eta biltzen dituena: ingurumen-baimen bateratua (IBB). Haren helburua ingurumena bere osotasunean babestea da. Lege hori aplikatuz, URAk IBBak izapidetzen esku hartzen du, bai errekerimenduetan, bai hondakin-uren isurketei buruzko txosten loteslearen proposamenetan, baita IBBaren ebazpen-proposamenetan ere.

2020, 2021, 2022 eta 2023 urteetan IBBen 41 espediente izapidetzen parte hartu dugu, eta 3 ebatzi dira.

Isurketen kontrol-kanona

Jabari publiko hidraulikora egiten diren isurketak isurketen kontrol-kanonarekin zergapetzen dira, jabari hori babestu eta hobetzeko. Gaur egun, Uraren Euskal Agentziak isurketen kontrol-kanona likidatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko barne-arroetan.

2020, 2021 eta 2022ko ekitaldietan, 3.991.355 euro sartu dira guztira isurketen kanon gisa. 2023ko ekitaldiari dagokion zenbatekoa 1.389.485 eurokoa izango dela aurreikusten da, Jarraipenerako Hautazko Protokoloen arabera aldagarria. Beraz, aldez aurretik, aipatutako 4 ekitaldiei dagokien bildu beharreko guztizko zenbatekoa 5.380.840 euro ingurukoa izango dela aurreikusten da.
2024/05/20 OBRA-BAIMENEN ARLOKO ESPEDIENTEEN IZAPIDEAK

Obra-baimenak izapidetzearen helburua da jabari publikoan eta haren babes-eremuetan hainbat jarduketa edo obra egiteko baldintzak ezartzea, ur-masen egoerari ahalik eta gutxien eragiteko, autobabesa bermatzeko eta uholde-arriskugarritasunari dagokionez ondoriorik ez sortzeko.

2020-2023 aldian 5.733 obra-baimen eskaera berri izapidetu dira, bai jabari publiko hidraulikoaren eremurako eta haren babes-eremurako, bai itsas-lehorreko babes-zortasunerako.

Obra-baimenen arloko beste espediente batzuk

Gainera, 4 urte horietan zehar 2.608 kontsulta, 475 erantzukizunpeko adierazpen, 768 salaketa, 300 hirigintza-txosten eta baimenen 5.171 jarraipen hasi dira.

Jabari hidraulikoaren okupazio-kanona

Jabari publiko hidraulikoa okupatzea eragiten duten obra-baimenek okupazio-kanona ezartzen dute, jabari hori babestu eta hobetzeko. Gaur egun,  Uraren Euskal Agentziak isurketen kontrol-kanona likidatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko barne-arroetan.

2020, 2021, 2022 eta 2023ko ekitaldietan, okupazio-kanon gisa 2.146.586 euro inguru sartu da guztira.