Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ekimena 3. Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020 garatu

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.
Jarduerak Gaurkotze eguna Arduraduna

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak berrerabiltzeari buruzko Europako Iceberg proiektua aurkeztea. Proiektuaren helburua da berrerabiltzeko sistema eta teknologia berritzaileak diseinatzea, garatzea eta baliozkotzea, balio handiko material berreskuratuak – Ezpurutasun-maila txikia ( % 8 baino gutxiago) – Eta fidagarriak ekoizteko. Proiektuak lau urte iraungo du, eta 15.667.498.- €-ko aurrekontua du. Europar Batasunak 12.997.935.- €jarri ditu Horizonte 2020 Ikerketa eta Berrikuntzako Esparru Programan. (2020/07/27)

2020/09/01 Ingurumen sailburuordea

Verter Reciclying 2000 SL enpresak lanak egiteko gaitasunik ez zuenez, Eusko Jaurlaritzak berehala eta subsidiarioki hartu zuen bere gain zabortegia egonkortzeko eta kontrolatzeko lan guztiak egitea, ingurunearentzako eta ingurumenarentzako arriskua minimizatzeko eta, batez ere, langileak segurtasun osoz bilatzeko. Kontzeptu horrekin bidali ditu Jaurlaritzak Zaldibarko zabortegian egindako lanen lehen fakturak. (3.400.000.- €) (2020/06/05)

2020/06/17 Ingurumen sailburuordea

35/2020 Dekretua, martxoaren 3koa, Zaldibarko udal-mugartean (Bizkaia) dagoen zabortegiaren inguruko hondakinen segurtasun-biltegiak premiaz egikaritzea onartzen duena. (2020/03/03)

2020/05/14 Ingurumen sailburuordea

Zabortegien edukiera-defizitaren aurrean baloriza daitezkeen industria-hondakin batzuk isurtzeko baldintzak ezartzen dira. EHAA. (2020/03/05)

2020/05/14 Ingurumen sailburuordea

Arku elektrikoko labeetako altzairugintzako zepak balorizatzeko jarduerei aplika dakiekeen araubide juridikoaren Dekretua  (2019/04/09).

 

2019/05/06 Ingurumen sailburuordea

Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituen Dekretua (2019/04/09)

 

2019/05/06 Ingurumen sailburuordea

Aurretiko kontsulta publikoa, 4/2015 Legea, lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzekoa, garatzeko Dekretuari buruzkoa.

 

2018/12/04 Ingurumen sailburuordea

- Erabiltzen ez diren ibilgailuei buruzko Dekretua garatzea

- Hondakin ez-arriskutsuen inbentarioak

- Hiri-hondakinen inbentarioa

- Hondakin Arriskutsuen inbentarioa

- Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen inbentarioa 2016 

- Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen inbentarioa 2014

- Jardueren ingurumen-egiaztapena

- Gorabeherak eta larrialdiak kudeatzea

- Arku elektrikoko labeetako zepak erabiltzeko Dekretuaren testua egitea

- Lantaldea osatzea erraustegiko zepak erabiltzeko Dekretua egiteko EEHen estrategia definitzeko lantaldea sortzea

- Konpostatze komunitarioari buruzko Aginduaren zirriborroa egitea

- Galdaketa-sektoreko hondakinekin lotutako lanak

- Oregintza- eta papergintza-sektoretako hondakinekin lotutako lanak

- Siderurgiako sektoretako hondakinekin, bereziki zepa beltzekin, lotutako lanak

- Araztegiko lohiekin lotutako lanak

- Barne-lantalde bat ezartzea eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen kudeaketa hobetzeko, eta eraginkortasunik ezak identifikatzeko dokumentua eratzea

- Zepak balioztatzeko dekretuaren zirriborroa egitea

2017/07/18 Ingurumen sailburuordea