Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

Ekimena 1. 2017-2020 urteetarako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Planaren esparruan, Turismoaren Plan Gidaria egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Produktu turistiko lehiakorrak sortzea bultzatu, eta turismo-jardueraren esparruan ekimen berritzaileak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Sektorearen pertsonalizazioa bultzatu, eta turismo-lanbideak babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadiren turismo-baliabideen sustapena bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Turismo-eskaintzaren merkaturatzea sustatu, bai formatu konbentzionaletan, bai proposamen berritzaileetan; teknologia berriak erabiltzea sustatuko dugu, eskaintza turistikoan proposamen berri baliotsuak prestatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Kongresu, konbentzio eta azoken segmentuaren alde apustu egiten jarraitu, MICE turismoaren helmuga direnez gero, eta turismo enogastronomikoaren alde ere bai, Euskadi mundu mailako erreferente bihurtzeko xedez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Hainbat turismo-eskaintza sustatu, bikaintasunezko tartean dagoen turistaren “target”-aren arabera dagoen eskaera espezializatuari kasu eginez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Arau-esparrua eguneratu, Turismoaren Lurralde Antolamenduko Plana idatzi, eta neurketa-sistemak ezarri, sektoreko estrategia publikoen eta pribatuen ikuspegi egokia izateko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Euskal turismoaren, merkataritzaren eta sukaldaritzaren arteko sinergiak sustatu, eta ekimen arrakastatsuen balioa azpimarratu (Basque Culinary Center, kasurako)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 10. Turismo-sektoreko laguntzak egokitu, jasangarritasunaren irizpidea sartuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 11. Euskadiren turismo-irisgarritasunaren eredua eguneratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 12. Herri osoaren seinaletika moderno, ulergarri eta integratua ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 13. Turismo-arloan inguruko lurraldeekin edo gure herriaren antzekoak direnekin lankidetza-harremanak izatea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 29. Turismo esperientzialaren aldeko apustua

Ekimena 1. Turismo-baliabide eta -esperientzia nagusiak lehenetsi eta definitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Eskaintza esperientziala hobetu, turismo-sektoreari egindako deialdien bidez, eta sektore horri informazioa eman, kudeaketa hobetzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Turismo-eskaintza esperientziala kudeatu, jarraipena, kontrola eta balorazioa egiteko sistema baten bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadiko eskaintza esperientziala hedatzen eta garatzen lagundu, sustapen-ekintzen bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 30. Herriaren turismo-marka, Euskadi Basque Country

Ekimena 1. Gure helmuga berezi egiten duten elementuak sustatu, Euskadi Basque Country marka turistikoa kokatzeko oinarrizko erreferentzia gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Gure turismo-enpresen nazioartekotze-proiektuetan lagundu, turismo-jarduera erakartzen laguntzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskadi marka sustatu nazioarteko foro eta azoketan, Euskadi Basque Country nazioartekotzeko estrategiari jarraituz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Euskadi Basque Country herri-marka gisa proiektatu, erakundeen eta agente publiko zein pribatuen kudeaketa-estrategia koordinatua baliatuz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Euskadi Basque Country helmuga sustatu, euskal turismo-administrazioaren elementu integratzaile eta harmonizatzaile gisa

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 31. Euskal merkataritza-sektorearen lehiakortasuna sustatu

Ekimena 1. Euskal Merkataritzaren Gida Plana egin, 2017-2020 urteetarako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Planaren ezarpen esparruan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Tokiko merkataritza bultzatu eta bere lehiakortasuna sustatu, funtsezko elementua baita enplegua finkatzeko eta herriak eta hiriak dinamizatzeko, eta, horrekin batera, hiri-espazioak modu eraginkorrean kudeatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Merkataritza-sektorea informazioaren teknologietan sar dadin bultzatzen jarraitu, eta sektorea kontsumo- eta erosketa-modu berrietara egokitzeko bitartekoak areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Merkataritza-sektorean modernizazio-programak eta kalitatearen, teknologiaren eta jardunbide egokien arloko prestakuntza bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Euskal merkataritza-sarea osatzen duten enpresen ekintzailetza eta talentua sustatu, eta nazioartekotzen eta berrikuntzan lagundu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Merkataritza-lankidetza sustatu, merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatuta eta merkataritzako enpresarien elkarteak indartuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Ekintzaile berrien prestakuntza eta gaitasuna hobetu, bai eta merkataritza-sektoreko profesionalen trebetasunak ere, sektoreari laguntzeko zerbitzua eta jakintzaren transmisioa indartuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

Ekimena 1. Herritarrei informazio eta prestakuntza arina eta eraginkorra eman, talde bakoitzaren beharrei eta kontsumo-joera berriei zuzendutakoa, hartara kontsumitzaile konprometituagoak eta arduratsuagoak lortzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kontsumo-gatazkak modu eraginkor eta efizientean konpondu, eta erreklamazioak kudeatzeko eta ebazteko prozedura erraztu. Horretarako, bitartekaritza sustatuko da gatazkak konpontzeko bide gisa, baita Kontsumoko Arbitraje Sistemari atxikitzea ere, eta hobetu egingo da erreklamazioen eta arbitraje-eskaeren izapidetze telematikoa

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Enpresek kontsumo-ekintzetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideekiko errespetu handiagoa izan dezaten sustatu. Horretarako, Kontsumobideren kontrol-ekintzek aitorpen handiagoa eduki dezaten sustatuko da, eta alertak arinago kudea daitezen bultzatuko da

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Sail arteko eta erakunde arteko lankidetza-sare bat sendotu; batetik, kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko ekintza eraginkorragoak bermatzeko, eta, bestetik, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak defendatzeko entitateekin sinergiak sortzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Kontsumobide ikusgarriagoa egin, kontsumo arloko gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko bitarteko erabilgarritzat har dadin. Komunikazio-ekintzak planifikatuko dira, eta areagotu egingo da sarean duen ikusgarritasuna eta estatuko zein nazioarteko foroetan duen parte-hartzea

Exekuzioaren zehaztasunak