Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Konpromisoa 41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu

Eremua: Oparotasuna
13 Neurri urgenteak hartzea klima-aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko (Aintzat hartuta Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Esparru Hitzarmena klima aldaketari mundu mailan erantzuteko gobernuen arteko eta nazioarteko foroa nagusia dela).

Ekimena 1. Klima Aldaketaren Estrategia 2050-Klima 2050 ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Aurrezte eta efizientzia energetikoa sustatzeko programak egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Energia berriztagarrien erabilera bultzatu, % 20ra iritsi arte

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinua sustatzea eta garraio publikoa erabiltzea sustatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Klima-aldaketara egokitzeko ikuspegia txertatu Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak onartzeko prozesuetan eta lurralde- eta hiri-plangintza antolatzeko bitartekoetan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Udalekin lankidetzan aritu, klima-aldaketara egokitzeko politikak eta neurriak ezartzeko, Udalsarea 21 sarearen esparruan.

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 42. Ekonomia zirkularra bultzatu

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

Ekimena 1. Foru-aldundiekin koordinatuta, zerga-sistema berdearen tresnak proposatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hondakinak berrerabiltzea, birziklatzea eta balorizatzea sustatuko duten tresna ekonomikoak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020 garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Enpresen gizarte-erantzukizun korporatiboko politiken barruan ingurumen-protokoloak txertatzea sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 43. Ingurumenari, Klima Aldaketari eta Natura Zaintzeari buruzko Legea

Ekimena 1. lngurumenari, Klima Aldaketari eta Natura Zaintzeari buruzko Lege Orokor baten proiektua onartu, arlo honetan dagoen legedia integratu eta eguneratuko duena, isurketen murrizketa-helburuak jarriko dituena eta klima-aldaketaren aurkako borroka bultzatzeko neurri arautzaileak ezarriko dituena

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 44. Enplegu berdea

Ekimena 1. Ekintzailetza sustatu, indartzen ari den sektore ekonomiko honetan, enpresa eta enplegu berriak sortzeko aukera-iturri bihur dadin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Enplegu berdea sustatu, sinergiak bultzatuz euskal enpresekin, elkarteekin, erakundeekin eta klusterrekin, eta I+G+b-ren aldeko apustu sendoa eginez.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ikerketa eta berrikuntza bultzatu, Ekoberrikuntzaren proiektuen bidez, Ekodiseinua sustatuta, eta Unibertsitatearekin elkarlanean

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu

Eremua: Oparotasuna
12 Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

Ekimena 1. Indarrean dagoen IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 garatu eta ebaluatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Ingurumen Estrategia berria egiten hasi, non ingurumena oparotasunaren eta ongizatearen faktoretzat hartuko den

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ingurumenaren arloan eredugarria izango den administrazioa eratzeko urratsak egin, EAEko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa zabalduta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. lngurumen-kudeaketako prozedurak eta izapideak sinplifikatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Foru-aldundiekin elkarlanean, nekazaritza- eta basogintza‑politikan ingurumen-aldagaiak erantsi, bereziki Natura 2000 Sarea.

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu

Eremua: Planeta
6 Uraren erabilgarritasuna eta kudeaketa jasangarria nahiz guztiontzako saneamendua bermatzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Ekimena 1. Uraren kalitatea bermatzeko eta xahutzea, espekulatzea eta kutsatzea eragozteko ur politika bultzatu, URA-Uraren Euskal Agentziaren bidez.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Plan Hidrologikoa 2015-2021 eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana 2015-2021 berrikusi

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ura hornitzeko, saneatzeko eta arazteko azpiegitura hidraulikoak garatu eta eraiki, dagoen plangintzaren arabera

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Airearen kalitatea hobetzen jarraitu, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) emandako gomendioei jarraituz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Lurzoru kutsatuak babesteko Plana egin, eta lurzoru horiek ikertzeko eta berroneratzeko proiektuak berariaz sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Txinbadia+ Europako proiektua sustatu. INTERREG V-A Espainia-Frantzia-Andorra Europako Programaren esparruan sartzen da, lurraldeen arteko elkarlanean gauzatzen da, eta lurralde mugakideen garapen jasangarria sustatzeko sortu zen.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Ingurumen-hezkuntzako politikak indartu, eta aurrera egin herritarrek ingurumena babesteko eta zaintzeko duten benetako erantzukidetasunean, Ekoetxeen zeregin aktiboaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. EAEren Biodibertsitate Estrategia 2030 garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Euskadin Natura 2000 Sarea osatzen duten espazioak antolatzeko planak egin, eta sinergiak indartu beste politika batzuekin besteak beste, basogintza, nekazaritza, arrantzakoak, etab.

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.
14 Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak mantentzea eta modu jasangarrirean erabiltzea garapen jasangarriari begira.
15 Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Ekimena 1. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak-Lurraldea 2040 berrikusi, berariaz bultzatuz degradatutako guneak berroneratzea eta ekosistemen galera mugatuz, populazio-dentsitate handiagoak nagusitzeko, eta lurzoruaren erabilera-konbinazioa eta berrerabilera indartzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Lurralde-plangintza, partziala zein sektoriala, Lurralde-antolamenduaren gidalerro berrien joerara egokitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio guztien koordinazioa sustatu lurralde-antolamenduaren gaian, Lurralde Antolamendurako Batzordearen bidez.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Udal-plangintzaren informazio geografikoa eta lurralde-informazioa kudeatzen jarraitu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Lurzoruaren legedia eta hirigintza egokitu, jasangarritasunaren eta hiri-berroneratzearen eta -berritzearen helburuen zerbitzura. Horretarako, erregelamendu bidez garatuko dira Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea eta Etxebizitzaren 3/2015 Legea, eta Hirigintza eta Eraikuntza Ordenantzak egingo dira

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Paisaiaren balioa azpimarratu, herritarren bizi-kalitatean elementu garrantzitsua baita, eta LAG eta gainerako lurralde-planetan txertatu, paisaiaren balioak kontserbatuko direla bermatzeko moduan.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Euskal Herriko Unibertsitatearen “Kultur paisaiak eta ondarea” UNESCO Katedrarekiko lankidetza indartu eta berritu, eta paisaiaren garrantzia sustatu eskoletan.

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Europako 27/12 Zuzentaraua betez, eraikita dagoen parkean esku hartzeko epe luzerako estrategia bat zehaztu, bide emango duena egoerak zehaztu eta dagokion ekintza-planak hiri-garapen jasangarriaren ikuspegitik egiteko (hiri-habitata)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Hirietan eta auzoetan esku hartzeko programa berri bat sustatu, beharrezkoa den erakunde arteko lankidetzarekin. Horrela, batetik, hiri-birgaitze, -berritze eta -berroneratzeari lotutako esku-hartzeak planifikatu ahal izango dira (“Hiri-birgaitzearen eta -berroneratzearen aldeko udalerriak” programa) eta, bestetik, Euskadi lurralde orekatu eta jasangarri batean antolatu ahal izango da, gune degradatuak murriztuta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Birgaitze Integratuko Eremuak, Eremu Degradatuak edo Europar Batasuneko Eskualdeetako Laguntzen Mapan sartutako eremuak berroneratzea sustatu, eta lurzoru industrialak berreskuratzea bultzatu, berriz ere Industria Aurriak Eraisteko Programa sustatuta.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean, tokiko ekonomia eta enplegua sustatu, hiri-berroneratzearen esparruan, Ekintza Plan Integralaren bidez. Jarduera/enplegua sortzera, guztion ona eta jasangarritasuna lortzera bideratutako ekimenei emango zaie lehentasuna, auzo edo distritu mailako ekonomia-jarduerak bultzatuko dira, eta, aldi berean, hiri-birgaitzea eta -berroneratzea sustatuko dira

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Hiri-zaurgarritasunaren inbentarioa eta eraikita dagoen parkean esku hartzeko beharren diagnostikoa eguneratu, bizitegi-parkearen ezaugarriak zehaztuta, eta, horrekin batera, kontsumoen ebaluazioa eta herritarren baldintza sozioekonomikoen azterketa ere eguneratu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Finantza-mekanismo eta -bitarteko berri eta berritzaileak bultzatu eta garatu, elkarlanean jardunez tokiko, lurraldeko, autonomiako, Estatuko eta Europako entitate eta erakundeekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 49. Pasaiako badia berroneratu

Ekimena 1. Erakundeen artean behar diren akordioen bitartez, Pasaiako badiaren berroneratze progresiboa garatzen jarraitu eta bere ingurunea berreskuratu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu

Eremua: Oparotasuna
11 Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekimena 1. Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatu baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei, edo, hala badagokio, etxebizitza hori eskuratzea bermatzen duen prestazio ekonomiko bat aitortu, Eusko Legebiltzarrak 2016ko apirilean onetsitako moduan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Etxebizitzaren (ekainaren 18ko 3/2015) Legea erregelamendu bidez garatu, garapen operatibo efektiboa lortze aldera

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Etxebizitzan eskumena duten administrazioen eta haren menpeko erakundeen arteko koordinazioan aurrera egin.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Etxebizitza Plan Zuzentzailea (2018-2020) egin eta gauzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 143. Alokairu-erregimena lehenetsi, baita gazteen emantzipazioa ere

Ekimena 1. Alokairu sozialeko etxebizitza-parkea handitu, zenbait formularen bitartez, baina etxebizitza hutsen merkatua mugitzea lehenetsiz, Bizigune eta Asap programen bidez (merkatuan bitartekaritza egitekoak)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Alokairurako etxebizitzen eraikuntza edota birgaikuntza finantzatzea ahalbidetzen duten sistema berriak bultzatu, eragile pribatuei bermeak eskainiz, baita lankidetza¬ eredu berriak ere lurzoruen lagapenaren bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gazteak etxebizitza eskuratzea bultzatu, zuzkidura-bizitokien eta alokairuko etxebizitza babestuen bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 144. Eraikita dagoen parkea birgaitzen lagundu

Ekimena 1. Etxebizitzak birgaitzen laguntzeko 2017a eta 2020a bitarteko programa egin eta garatu, eraikinak behar bezala mantentzeko eta kontserbatzeko premisarekin, Europar Batasunek Horizon 2020 programatik ondorioztatzen diren eraginkortasun energetikoko eta irisgarritasuneko baldintzak beteta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Eraikinen Ikuskaritza Teknikoak egitea bultzatu, arau bidez garatuz eta ekintza pizgarriak eginez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Euskadin, hiri-birgaitzeari, zaharberritzeari eta berrenoratzeari dagokienez, eragile publikoek eta pribatuek egiten dituzten jarduerak koordinatu, Europatik eutsitako eta orain dela gutxi indartutako ildoan, eta Etxebizitza arlotik erakarritako FEDER egiturazko finantziazioko mekanismoak erabilita

Exekuzioaren zehaztasunak