Euskadi.eus

Premiazkoa da susperraldi ekonomikoaren, enplegua berreskuratzearen eta horren kalitatea hobetzearen alde egiten duen estrategia bat garatzea, COVID-19aren pandemiaren ondorio negatiboak gainditzeko. Industria aurreratuan, inbertsioan, berrikuntzan eta nazioartekotzean oinarritutako susperraldi ekonomikorako eta enplegurako estrategia bat.

COVID-19aren osasun-krisiak larriki eragin dio gure gizarteari eta jarduera produktiboaren eta ekonomikoaren mailak murriztu egin ditu. Horren ondorioz, langabezia nabarmen igo egin da; beraz, enplegua berrizere da gizartearen, erakundeen eta politikaren lehentasuna.
Xedea da langabezia-tasa berriz ere kokatzea % 10aren azpitik eta hazkundearen bidera itzultzea. Horretarako, gobernuak sail arteko esparru-programa bat onetsiko du, susperraldi ekonomikoa eta enplegua aurreikusten dituena, Lanbide ardatz egituratzailea delarik eta betiere txertatuz genero-ikuspegia.
Esparru-programa honen esparruan berariazko enplegu-plan bat aurreikusiko da eta estrategia hori kalitatezko enplegu jasangarriaren sorkuntza, ekintzailetza, gizarte-ekonomia eta langabeen laneratzea sustatzean zentratuko da, arreta berezia jarriz zailtasun handiagoak dituzten kolektiboengan.
Horrez gain, estrategia horrek gizarte elkarrizketan sakonduko du eta enpresa-kultura inklusiboago eta parte-hartzaileago berri bat sustatuko du.

Funtsezkoa da Euskadik industria-egitura indartsua izaten jarraitzea, mundura irekita egongo dena eta produktibitatearen hobekuntzaren alde egingo duena, giza baliabideen trebakuntzaren eta berrikuntzaren bidez.
Industria eta horrekin lotutako zerbitzu aurreratuak euskal ekonomiaren motorra izan behar dira. Baita gure egitura ekonomikoaren bereizgarria ere.
Helburua da industria eta zerbitzu aurreratuak BPGdren % 40ra heltzea. Horretarako, industria aurreratuaren  alde egiten duen eta Euskadin errotuta dagoen Garapen Industrialerako Plan Estrategiko bat onetsiko da. Industria horrek azpiegituren eta lurzoru industrialaren euskarri egokia izango du, baita nazioartekotzea babesteko zerbitzu eraginkorrak ere. Gainera, plan eta neurri bereziak ezarriko dira lehentasunez jardun beharreko guneetarako eta zailtasunak dituzten enpresentzat.
Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza herrialde baten garapen ekonomikoaren adierazle giltzarriak eta bere
produktibitatearen zein lehiakortasunaren baldintzatzaileak dira, baita hazkunde jasangarria lortzeko faktore erabakigarria ere. Berrikuntzaren erronkari erantzuteko, beharrezkoa da baterako esfortzu publiko-pribatu bat egitea eta epe luzerako estrategia bat ezartzea Euskadiko espezializazio adimendunean oinarrituz, Euskadi berrikuntzaren interesgune europarra bihurtzeko lehentasunezko helburuarekin.
Euskal lehen sektorea funtsezko aktibo bat da, kultura-, gizarte- eta ingurumen-balioen transmisiorako elementu gisa. Tokiko
nekazaritzak, kalitatezko elikadura-produkzio jasangarria bermatzeaz gain, enplegua eta aberastasuna sortzen dituen sektore bat da, baita ingurumena babesten duen aktibo bat ere.
Ingurune naturala mantentzea eta klima-aldaketaren aurkako borroka ezin dira ulertu aberastasuna eta enplegua sortzen dituen euskal lehen sektore irmo eta berritzaile bat gabe. Nekazaritza- eta arrantza-eredu jasangarriago baterantz aurrera egitearen aldeko apustua egiten da, euskal landa- eta kostalde-espazioa zainduz eta jarduera ekonomikoa sustatuz, Euskadi Europako hegoaldeko bioekonomiaren erreferente gisa kokatzeko, baita nekazaritza ekologikoaren eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren eredu gisa ere.
Garraio-azpiegiturak oinarrizkoak dira hazkunde ekonomikorako, osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko, lurraldea egituratzeko eta gizarte-kohesiorako. Euskadi Europako Korridore Atlantikoaren “kate-maila giltzarria” bihurtzearen alde egiten da, baita
mugikortasun jasangarriko eredu berri bat sustatzearen alde ere, gizarte- eta ingurumen-kostu txikiagoa duten garraiobideak lehenesten dituena. Helburu horrekin, mugikortasun jasangarriko lege berri bat eta plan berri bat onetsiko da, trenbide inbertsioak indartzen dituztenak, hain zuzen ere, bidaiarien eta salgaien trenbide bidezko garraioa % 20 areagotzeko xedearekin.
COVID 19aren pandemiaren ondorioz hartutako neurriek joan den legegintzaldian onetsitako eta Europako Hiri Agendarekin eta
NBEren Habitat III Hiri Agenda Berriarekin lerrokatutako Euskadiko Bultzatu 2050 Hiri Agenda Berrian identifikatutako erronken
gaurkotasuna eta irismena nabarmendu dituzte.
Bultzatu 2050 agendaren lehentasun estrategikoetan oinarrituz eta Lurraldearen Antolamendurako Gida lerroak onetsi ostean,
onartzen da erronka Euskadiko hirien eredu berri bateranzko bilakaeran oinarritzen dela. Hiri horiek garapen jasangarria eta
inklusiboa bermatu eta ahalbidetu behar dute, adimenduna ere badena, gai izateko etengabe aldatzen diren aldagaiak
kudeatzeko eta Europan erreferentea den lurralde inklusibo, seguru, erresiliente eta jasangarri gisa kokatzeko.
Etxebizitzaren aldeko gizarte-itun bat sustatuko da eta horren helburua izango da etxebizitzarako eskubide subjektiboa garatzea eta,horrenbestez, etxebizitza duin, egoki eta irisgarri baterako sarbidea bermatzea hori lortzeko beharrezko baliabideak ez dituzten pertsonei, etxebizitzaren eginkizun soziala, alokairuko etxebizitzen promozio publikoa eta birgaitzearen bultzada sustatuz, hutsik dauden etxebizitzak aktibatzeaz gain.
Turismoak Euskadiren hazkunde jasangarrian laguntzen du eta gure ekonomiaren dibertsifikazioa babesten du, baina egungo
osasun-krisiaren eraginak gehien pairatzen ari den sektoreetako bat da. Hortaz, neurriak  ezarri behar dira sektoreko enplegua
eta jarduera mantentzeko, enpresen likidezia babes tuz, bereziki, ETEen eta autonomoen kasuan. Horrez gain, ekimenak
abiaraziko ditugu ostalaritzan eta zerbitzu turistikoetan  kontsumoa bultzatzeko.
Turismo jasangarria eta arduratsua bultzatu behar da, Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH) txertatuz. Xedea
da sektorea ahalik eta lasterren lehengoratzea eta 2025erako 9 milioi ostatu-gau turistiko lortzea. Horretarako, Turismo
Jasangarrirako Euskal Estrategia berria onetsiko da, Euskadi - Basque Country marka bultzatzen duena norako turistiko,
jasangarri eta arduratsu batekin lotuta, hain zuzen ere, Euskadi turismo bikain, adimendun eta lehiakor bati dagozkion
ezaugarriekin lotzeko ekintzak garatuz.
Merkataritza- eta ostalaritza-jarduera gure gizartearen eta hirietako bizitza-ereduaren oinarrizko elementu bat da, tokiko hazkunde
ekonomikoan eta enpleguaren sorkuntzan laguntzeaz gain. Osasun-krisiaren eragin larriaren ostean, merkataritzan eta ostalaritzan galdutako enplegu guztia berreskuratzearen alde egiten da, bi sektoreak lehengoratuz.
Horretarako, “2030 Merkataritza eta Ostalaritza Estrategia” onetsiko da, “2030 Turismo Jasangarriko Euskal Estrategiarekin”
koordinatuko eta integratuko dena eta bost urteko ekintza-planetan garatuko dena. 2021-2025 Merkataritza eta Ostalaritza Planak
sektorearen erronka nagusiei erantzungo die, bere lehiakortasuna hobetuz, jasangarritasunaren eta digitalizazioaren zein lurraldearekin lotutako markaren sorkuntzaren alde eginez eta arreta berezia jarriz saltoki txikietan eta tokiko ostalaritzan.
Kontsumo-modu eta bide berriek kontsumitzaile berriak ere sortzen dituzte eta horiek gero eta gehiago erabiltzen dute teknologia
produktuak eta zerbitzuak erosteko. Apustua egiten da kontsumitzaileen eskubideak errespetatzen dituen kontsumo arduratsua
bultzatzearen alde, bereziki kontuan hartuz kolektiborik babesgabeenen eta zaurgarrienen eskubideak.
Horretarako, Kontsumobide kontsumo- eta ordainketa-modu berrietara egokitzea proposatzen da, kontsumitzaileen informazioa eta
prestakuntza indartuz, enpresetan jardunbide egokiak sustatuz, gatazkak bikaintasunez ebatziz eta lankidetza- eta elkarlan-sareak
hobetuz. Era berean, Kontsumitzaileak Babesteko Lege bat onetsiko da.