Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ardatza 3.1. Bizikidetasuna eta giza eskubideak

Konpromisoa 161. Indarkeriaren amaiera ordenatua

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plana egin eta ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. ETAren armagabetzea eta desegitea. Behin betiko armagabetzeko egutegia ziurtatzea babestu. Aldez arretik ETAk adierazpen bat egin behar du, non azaldu behar baitu armagabetzea atzeraezina eta baldintzarik gabekoa dela, desegiteko borondatearen seinale

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gogoeta kritikoa egin, iraganean giza eskubideen urraketan erantzukizuna edo biktimekiko sentikortasun-falta ekarri duen denari buruz

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Iragana argitu, 1960a eta 2010a bitartean gertatutako giza eskubideen urraketei eta haien biktimei dagokienez

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 162. Egia-, justizia- eta erreparazioa- eta elkartasun-politika publikoak ezarri biktima guztiekin

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Terrorismoaren biktimei dagokienez, jarraitu bultzatzen, indarrean dauden arauei eta bereziki 4/2008 Legeari jarraikiz, azken legegintzaldiko politikak, asistentzia-, aitorpen- eta erreparazio-gaietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Arrazoi politikoengatiko indarkeriaren ondorioz giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei errekonozimendua eta ordaina emateari buruzko 12/2016 Legea garatu (Eusko Legebiltzarrak 2016ko uztailaren 28an onartua)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Batera konpromiso-agirian oinarrituta, biktimen eta gizartearen arteko batasuna bultzatzen duten jarduera-lerroak bultzatu, bai eta haren partaidetza etorkizunaren eta bizikidetzaren eraikuntzan ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Legealdiaren amaieran, biktimen aitortzaren arloan egiteke dauden zereginak ebaluatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Egia-, justizia- eta erreparazioa- eta elkartasun-politika publikoak ezarri biktima guztiekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 163. Memoria kritikoa, terrorismoaren edo indarkeriaren edozein formaren legitimazioa, konpentsazioa edo minimizazioa arbuiatzen oinarrituta

Ekimena 1. 'Gogora' Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren 2017- 2020 Plan Estrategikoa ezarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Oroimen historikoaren arloan, zehaztu oroimen historikoaren egia argitzeko eta euskal erakundeek aitortzeko eta biktimei ordaina emateko prozesu baten edukia

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 164. Espetxe-politika legezko printzipio hauek oinarri hartuta: indibidualizazioa, humanitatea, sortutako kaltearen aitorpena eta birgizarteratzea

Ekimena 1. Espetxe-politika berrorientatzeko oinarri-proposamen bat bultzatu, zeinaren helburu nagusia izango baita birgizarteratzea, eragin humanitario handieneko arazoei lehentasunezko arreta ematea, presoen hurbilketa erraztea eta espetxe eskumena EAEri eskualdatzeko eskatzea

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Legebiltzarreko ekimenak prestatzen lagundu, proposamen hori babesteko eta Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko adostasuna eskatzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Europako justizia konpontzailearen ildotik, birgizarteratzeko politika publikoak arautu eta sustatuko dituen dekretu bat onartu eta garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 165. Aniztasuna positiboki kudeatu, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan sortzen ari diren erronken aurrean

Eremua: Oparotasuna
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.

Ekimena 1. Erlijioen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako programa bat bultzatu, hiru ekintzen bidez: konfesio desberdinak ezartzeko mapa bat egin; entitate erlijiosoen erregistro bat sortu; eta erlijioen arteko kontseilua antolatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Kultuzko zentroen Legearen proiektua onartu, aurreko bi legegintzaldietan egindako lanetan oinarrituta

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Bizikidetzan aniztasuna ezagutzeko eta haren gaineko pedagogia egiteko tokiko giden eredu bat egin, horrela, arrazakeria, xenofobia eta gorroto-delituak prebenitzeko udalerri edo eskualde guztietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Herritarren eta elkarteen inplikazioa sustatu, giza eskubideen diru-laguntzen deialdietan aniztasunaren sustapena sartuz, bai eta arrazakeriaren eta gorroto-delituen prebentzioa ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Elkartasuna sustatu, giza eskubideei dagokienez hauskortasun handiko egoerak antzemateko mekanismoak bultzatuz, herritarren eta elkarteen inplikazioa erraztuz eta errefuxiatuei eta migratzaileei harrera eta elkartasuna ematea ahalbidetuz.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 166. Bake- eta bizikidetza-kultura, giza eskubideen eta pluralismoaren errespetuan oinarrituta

Eremua: PERTSONAK
4 Guztiontzako kalitatezko hezkuntza inklusiboa nahiz bidezkoa bermatzea eta etengabeko ikaskuntzarako aukerak bultzatzea.
10 Herrialde bakoitzean eta herrialdeen artean desberdintasunak murriztea.
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Hiru ardatz hauetan bizikidetzarako heziketa- eta giza eskubideen heziketa indartzeko programa bat garatu: biolentziarik eza eta giza eskubideak; aniztasuna eta giza eskubideak; eta elkartasuna eta giza eskubideak

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Bizikidetzaren eta giza eskubideen kulturari buruzko dibulgazio- eta sentsibilizazio-jarduerak egin, informazio-kanpainen eta komunikabideekiko akordioen bidez edo sariak emanez

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Elkarte-mugimenduan parte hartzea eta harekin lankidetzan aritzea bultzatu, edo tokiko eremuan giza eskubideen alde egiten diren jarduerak babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Lankidetza estrategikoak garatu bizikidetzaren eta giza eskubideen alde eginkizun aktiboa garatzen duten beste sail edo erakunde batzuekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Giza eskubideen gaian lankidetzan aritu nazioarteko erakundeekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 167. Elkarrizketa eta akordioa, funtsezko lanabes demokratiko gisa bizikidetza-kultura sustatzeko

Ekimena 1. Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubideen Batzordearen barruan Euskadiko Oroimen eta Bizikidetzari buruzko berariazko batzorde txostengile bat sortzea babestu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Erakundeen, gobernuen eta indar politiko eta parlamentarioen areko lankidetza- eta lan partekatuko espazioak sortu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Espainiako gobernuarekin komunikazio egonkorra eta aldizkako koordinazioa egiteko komunikabideak ezartzea proposatu, Bizikidetza eta Giza Eskubideen Plan honekin erlazionatutako arlo guztietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 168. Garapenerako lankidetzari buruzko politika finkatu, eta euskal lankidetza-eredua gaurkotu

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Ekimena 1. Euskal eragile publikoek lankidetza-arloan duten harremana areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal kooperazioaren mapa egin (eragileak, zeharkakoak, sektorialak, geografikoa)

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Garapenerako lankidetzan diharduten euskal eragileen gaitasunak, abileziak eta eskumenak indartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Garapenerako lankidetzako tresna berrikusiak eta berrituak eskura izan, eta estrategia espezifikoen ezarpena bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 169. Ebaluazio-kultura sustatu, lankidetzari dagokionez

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Ekimena 1. Garapenerako Lankidetzako IV. Plan Zuzentzailea egin eta garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Lankidetza-gaietan ebaluazio-eta etengabeko hobekuntza‑dinamikak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Lankidetza-eremuan, jakintzaren kudeaketa hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 170. Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentziaren gaitasunak indartu, garapenerako lankidetzako politika diseinatzeko eta kudeatzeko

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Ekimena 1. Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentziaren administrazio-modernizazioa bultzatu, kudeaketa efizienteagoa eta efikazagoa erraztuz, bai eta babestutako ekimenei kalitatezko laguntza ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Lankidetza-arloan, planifikatzeko eta kontuak emateko prozesuak hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Genero-ikuspegia zeharka sartu, Garapenerako Lankidetzako Euskal Agentzian

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 171. Lankidetza-politika koherenteagoa, koordinatuagoa eta partaidetzazkoagoa izan

Eremua: Aliantzak
17 Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.

Ekimena 1. Garapenerako lankidetzako politika publikoen koherentzia bultzatu, bai eta erakundeen arteko koordinazioa ere

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Estatu-mailan aliantzak garatzea bultzatu, Estatu-, Europa- eta nazioarte-mailan, ekimen estrategikoak abian jartzeko

Exekuzioaren zehaztasunak