Gobernu Programa. Legealdia: 2016 – 2020

Ardatza 1.3. Hazkunde arduratsu eta gardena

Konpromisoa 50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu

Ekimena 1. Estatuarekin akordioa lortu, 2007-2011 bosturtekoari dagozkion kupoetan egiteke dauden likidazioak egiteko, eta 2012-2016 aldiari dagozkion behin-behineko kupoak behin betiko likidatzeko.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Kupoa Zehazteko Metodologiaren Bosturteko Legea (2017‑2021) onartzea bultzatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Ekonomia Ituna eguneratu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 51. Aurrekontu-politika zorroztasunean eta jasangarritasunean oinarritzen dela eta defizit publikoaren helburua betetzen duela zaindu

Ekimena 1. Euskadiren defizit publikoaren muga erabaki eta beteko dela bermatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Euskal zor publikoaren maila egonkortu gizarte-politikei eta funtsezko zerbitzu publikoei eragin gabe

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Sektore publikoa osatzen duten entitate guztiek kontu publikoak emateko eskura jartzen dituzten aurrekontu- eta ekonomia-gaietako informazioa areagotu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Gastu arruntari eusteko politikarekin jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri

Ekimena 1. Zerga Koordinazioko Organoak zerga-araudian beharrezkoak diren eguneratzeak egitea

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Edozein zerga-aldaketa onartu aurretik zerga-sistemari buruzko osoko bilkura monografiko bat egitea bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Zerga- eta sustapen-tresna egokien bidez, inbertsioak erakarri

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Finantza-tresna publikoak arrazionalizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 5. Teknologian eta nazioartekotzen gaitasuna duten euskal enpresen hazkundea eta sustraitzea bermatzeko 250 milioiko funts publiko-pribatu bat bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEP) 2014‑2020ren Euskadiko Programa Operatiboaren kudeaketa eraginkorra egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Euskal enpresen sarean produktu berritzaileak garatzea eta energetikoki efizienteak diren ekipamenduak erostea bultzatzen duten erosketa publikoen programak sustatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki

Ekimena 1. Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan, Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen garatzeko beharrezkoak diren akordioak bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2017-2021 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko lege-proiektu berri bat onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 3. Diru Laguntzen Legea eta ordenamendu juridikoa etengabe eguneratzen jarraitu ekonomia- eta finantza-arloko gaietan

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 4. Aurrezki-kutxen eta banku‑fundazioen esparru juridikoa egokitu eta arautu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei aplikatzeko araudia garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Estatistikaren Euskal Plana 2014-2017 bukatuta eta Estatistikaren Euskal Plana 2018-2021 onartzeko Legearen bidez

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 54. Zerga-iruzurraren aurkako borroka

Ekimena 1. Foru‑aldundiekin izan beharreko lankidetza eta koordinazioa bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Urtero, Zerga Koordinaziorako Organoan, Zerga-iruzurrari aurreko egiteko Plan Integral Bateratua egin

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Erakunde arteko informazioa trukatzeko sistemekin jarraitu eta optimizatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. Apurka-apurka, zerga-heziketa ezarri unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan, Hezkuntza Sailarekin eta Foru Ogasunekin elkarlanean.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 55. Gizarte-erantzukizuna zaindu kontratazio publikoan

Ekimena 1. Kontratazio publikoko prozesuetan klausula sozialak txertatu, kontratazio publikorako ingurumen-irizpideen euskal araudian xedatutakoaren arabera.

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Konpromisoa 56. Enplegu publikoaren arau-esparrua zerbitzu publiko gehiago eta hobeak eskatzen dituen gizartearen beharretara egokitu. Euskal Enplegu Publikoaren Legea

Ekimena 1. Euskal Enplegu Publikoaren Legea onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 57. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kargu publikodunen integritate etikoa ziurtatu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. EAEko sektore publikoko kargu publikodunek “Etika eta jokabide onaren kodean” jasotako estandar etikoak beteko dituztela zaindu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. 1/2014 Legeak ezartzen dituen betebeharren jarraipena eta kontrola egiteko “Langileen Erregistro Zerbitzua” bultzatu, Kargu publikodunen Jokabide Kodea eta haien interes gatazkak arautzen ditu 1/2014 Legeak

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 58. Euskal enplegu publikoa erronka berrietara egokitu

Ekimena 1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Enplegu Plana garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Administrazio Orokorreko Berdintasunerako I. Plana garatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Lanpostu-zerrendaren beste balorazio bat egin, euskal administrazio moderno, telematiko, zero papereko eta gardenari egokitzeko, eta hizkuntza-eskakizunak egokitzen eta eguneratzen jarraitzeko

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 59. Sektore publikoa sinplifikatu

Ekimena 1. Enpresa-sektore publikoa berrantolatzeko hasitako prozesuarekin jarraitu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Euskal Sektore Publikoaren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Legea onar dadin bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu

Eremua: Bakea
16 Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekimena 1. Xedapen Orokorrak egiteko Prozedura aldatzeko Lege‑proiektua onar dadin bultzatu, prozeduren digitalizazioa jaso dezan eta Estatuaren oinarrizko araudiari egokitu dakion

Exekuzioaren zehaztasunak

Erantsitako dokumentuak eta estekak

Ekimena 2. Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea aldatzeko lege bat onar dadin bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. “Konbergentzia Plan Orokorra IKTen arloan” ekintza‑planaren neurriak ezarri. Halaber, egokitu egingo da informazio- eta telekomunikazio-sistemen egitekoak eta kudeaketa-modalitateen planifikazioa, eraketa eta banaketa arautzen dituen otsailaren 18ko 35/1997 Dekretua.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Gobernu digitalaren estrategia sustatu, horretarako, EAEko administrazioen arteko elkarlana eta plataforma digital konpartituak garatzea bultzatuko da, eta ekintza publiko-pribatuan sortutako datu digitalek sortutako aukerak aprobetxatuko dira zerbitzu publiko berriak optimizatu, aldatu edo sortzeko. (Digital Moments).

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. Eusko Jaurlaritzaren azpiegitura teknologikoak prestatu, IoT‑tik datozen aukerak aprobetxatzeko moduan. (Gauzen Internet).

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. "Open data" datu irekien plan operatiboa garatu.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 8. Euskadiko Administrazio Orokorreko maila anitzeko erakundez osatuta dauden kontseiluak aztertu, eta identifikatu horietatik zeinen zereginak bete ditzakeen “Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak”.

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 9. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta EAEko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea erregelamendu bidez garatzeari ekin

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu

Ekimena 1. Euskal Sektore Publikoaren Gardentasuna, Herri Partaidetza eta Gobernu Oneko Legea onar dadin bultzatu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 2. Gardentasunaren Sail arteko Batzordea eratu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 3. Gardentasunaren arloko jardunbide egokiak elkarrekin landu eta horien berri eman elkarri, erakunde publiko autonomiko, lokal eta nazioartekoen eta gobernuz kanpoko erakundeen artean

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 4. “Demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Euskadiko Liburu Zurian” jasotako konpromisoak bete

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 5. Politika eta zerbitzu publikoen ebaluazioa sustatu, elkarlanaren ikuspegitik eta kontuak emate aldera

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 6. ZUZENEAN Herritarrentzako Arreta Zerbitzua garatu eta hobetu

Exekuzioaren zehaztasunak

Ekimena 7. Jaurlaritzaren informazio osoaren publizitate aktiboa sustatu modu proaktiboan

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 62. Gobernantza publikoan berritzailea den Europako eskualde gisa sendotu Euskadi

Ekimena 1. Gobernantzaren eta Berrikuntza Publikoaren 2020 Plan Estrategikoa onartu

Exekuzioaren zehaztasunak

Konpromisoa 63. konpromisoa: Hiriburutza dela-eta Gasteizekin hartutako erantzukidetasun konpromisoari eutsi

Ekimena 1. Gasteizen hiriburutza-kanona areagotu, erakunde komunen egoitzak izateagatik hiriak duen zama konpentsatzeko elementua baita

Exekuzioaren zehaztasunak